ปิดรับบริจาค เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย กองทุนพุทธานุภาพ, 29 กรกฎาคม 2018.

 1. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  jedi269.jpg jedi278.jpg jedi279.jpg jedi252.jpg เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี

  สืบเนื่องจากกระทู้ สร้างเจดีย์วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี สร้างเจดีย์ 31 องค์

  https://palungjit.org/threads/ขอบอก...ีก1องค์-วัดป่าโนนจ่าหอม-จ-อุบลราชธานี.565717/

  ทางกองทุนพุทธานุภาพ ซึ่งมีงานบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ ๙๙ องค์ อยู่ จึงได้ ประสานงานติดต่อกับทางเจ้าของโพสต์ เพื่อแจ้งความจำนงในการถวายชุดพระธาตุบรรจุเจดีย์ และได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว
  ************************************************************************
  เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ชุดบรรจุเจดีย์ วัดป่าโนนจ่าหอม ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

  ทางวัดจัดสร้างเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ (ยังไม่ทราบขนาด รอการก่อสร้าง)
  เจดีย์เล็ก ขนาด สูง 19 เมตร จำนวน 30 องค์

  เจดีย์ใหญ่ 1 ชุด (ใช้งบกองทุนสร้างเจดีย์ ๙๙ เจดีย์ทั่วไทย มีงบแล้ว)

  เจดีย์เล็ก จัดชุด

  เจดีย์อคลิลิทรงสูง 7 นื้ว 2 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  ผอบผเบอร์ 3 จำนวน 4 ใบ บรรจุพระอรหันต์ธาตุ ดังนี้
  - พระะสารีบุตร
  - พระโมคคัลลานะ
  - พระสีวลี
  - พระธาตุข้าวบิณฑ์

  ค่่าใช้จาย เจดีย์ละ 900 บาท รับจำนวน 30 เจดีย์ (30 ชุด)

  ร่วมบุญตามจิตศรัทธา หรือรับเป็นเจ้าภาพ 1 เจดีย์
  สำหรับปัจจัยร่วมบุญสร้างเจดีย์ ก็สามารถร่วมบุญได้ โดยแจ้งระบุ ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการแยกงาน

  รับร่วมบุญจนกว่าจะได้ยอดปัจจัยครบตามจำนวน
  ธนาคารกรุงเทพ 457-079-3929
  ชื่อบัญชี นายรุชชานน ใจอินผล

  ***********************************
  อานิสงส์การสร้างเจดีย์

  บัดนี้จักว่าด้วยอานิสงส์การสร้างพระเจดีย์ ครั้งเมื่ออดีตกาลผ่านมาแล้ว ๙๔ กัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสิทธัตถะ ทรงประกาศพระศาสนาจนตลอดพระชนมายุจึงได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งปูนก้อนหนึ่งใส่ลงในระหว่างอิฐที่ก่อนั้น อันมาณพนี้ทำบุญเพียงแค่นั้น ครั้นทำลายเบญจขันธ์สิ้นชีพ ด้วยอำนาจแห่งกุศลนั้น ท่านได้เสวยสมบัติอยู่ในมนุษย์และเทพยดาตลอดกาลนานสิ้น ๙๔ กัป มิได้ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ ครั้นมาถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็ได้บังเกิดในตระกูลที่เลื่อมใสในพระศาสนา ครั้นอายุเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ขวนขวายเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารชำระสันดานให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ท่านจึงได้เปล่งอุทานว่า "บุคคลใดมีจิตเลื่อมใส ได้กระทำการสักการบูชาสิ่งอันควรบูชา มีองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล ย่อมมีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ ส่งผลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง" โดยนัยที่วิสัชนามานี้แล อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์..... การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมสูสุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างจากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎกในมังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการบูชา ดังนี้…….. "พระสุธาปิณฑิยเถระพระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีใจเลื่อมใส ได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐซึ่ง ประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์" ……….. พระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตรและประชาชนให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใสปิติอิ่มเอมใจจึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอกสูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์ผลบุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาเขตไปถึง 4 ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านเป็นอย่างนี้ถึง 33 ครั้ง ทั้งหมดเกิดจากผลบุญที่ได้ทำไว้จากการสร้างเจดีย์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนา การได้มาซึ่งโอกาสพิเศษที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับเรื่องที่กระทำได้ยากยิ่ง…….

  http\://watsandtong.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html

  #อานิสงส์การได้สร้างพระเจดีย์
  1. ย่อมเป็นผู้มี สติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต
  2. ย่อมเป็นที่รัก ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  3. ย่อมได้เกิดในประเทศที่เหมาะสม สำหรับสร้างบารมี พบครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรที่ดีๆ
  4. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลสในพระพุทธศาสนา
  5. เมื่อใกล้ดับขันธ์ไม่หลงลืม มีสติระลึกการสร้างพระเจดีย์บารมีมากมาย
  6. เกิดในชาติใหม่ ท่องบทธรรม บทสวดมนต์ จดจำเรียนธรรมได้ง่าย
  7. ค้าขาย ทำงาน มีอาชีพ ที่มีกำไรเจริญโดยง่าย
  8. ย่อมได้ปัญญาดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรค ผลนิพพานโดยง่าย
  อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ-พระธาตุ
  1.ไม่ถึงแก่ชีวิตจะไม่ตาย ด้วยคมศาตราและอาวุธ ของศัตรูผู้มุ่งร้าย
  2.มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ย่อมผ่านพ้นได้โดยง่าย (ขอให้ตั้งใจจริงบูชาจริงๆด้วยศรัทธา )
  3.ประกอบการค้าพาณิชย์ จะเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์
  4.รับราชการ งานบ้านเมือง ยศ ตำแหน่ง จะเจริญขึ้นเร็วและเจริญขึ้นเรื่อยๆ
  5.มีเมตตามีเสน่ห์มหานิยม มหาโชค มหาลาภ และคลาดแคล้วจากอันตรายงทั้งปวง
  6. เทวดาอารักษ์คุ้มครอง รักษาตลอดกาล
  7.เมื่อดับจิตมีสุคติสรวงสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
  8.ในบ้านเรือน พ่อแม่พี่น้องจะรักกัน ครอบครัว จะสุขสงบร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง
  9.มีฤทธิ์มีเดช มีอำนาจวาสนาบารมีแผ่ไพศาล บริวารจะเคารพ หมู่มหาชนจะยำเกรง

  1f6a9.png 1f6a9.png 1f6a9.png อานิสงส์นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งจิตอธิษฐาน
  ด้วยบุญญาบารมีพลังแห่งศรัทธา ย่อมได้รับผลอย่างแน่นอน

  กองบุญสร้างเจดีย์ทั่วไทย ๙๙ เจดีย์
  ธนาคารกรุงเทพ 457-079-3929
  ชื่อบัญชี นายรุชชานน ใจอินผล

  1f340.png 1f340.png 1f340.png ปัจจัยร่วมบุญที่อยู่ในบัญชี นี้ จะใช้สำหรับร่วมบุญเจดีย์ต่าง ๆ ที่ได้ไปเจอ ได้ไปร่วมบุญ และส่วนใหญ่วัดที่ทำนขอรับพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับบรรจุเจดีย์ ก็จะถวายชุดสำหรับบรรจุเจดีย์ และปัจจัยร่วมบุญสร้างเจดีย์ ไปพร้อม ๆกัน โดยทำไปเรื่อย ๆ และอีกประการหนึ่งคือ ผู้ที่มีปัจจัยน้อยจะได้โอนร่วมบุญเข้ามาแล้ว ทางกองทุนจะไม่ได้สับสนว่า ปัจจัย จำนวนนั้นเป็นงานบุญอะไร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทางกองทุนพุทธานุภาพ ช่วยงานหลายงาน จึงได้ทำการแยกบุญชี เพื่อสะดวกและไม่กังวลในปัจจัยที่โอนมา จะได้ไม่ติดกรรม

  บุญสร้างเจดีย์.jpg 26113789_1525395880877648_392885312275619353_n.jpg 27544784_1518967721490497_45904332849428532_n.jpg S__53403651.jpg jedi264.jpg jedi268.jpg jedi269.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • jedi252.jpg
   jedi252.jpg
   ขนาดไฟล์:
   160.9 KB
   เปิดดู:
   99
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2018
 2. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 2,525 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 24,475 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  Tor Supakorn 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro (รอโอน) 900 บาท
   
 3. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  347
  ค่าพลัง:
  +1,621
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี
  โอนแล้ว ธนาคารกรุงเทพ 29/06/2018
  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี.png
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 4. kookkk289

  kookkk289 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2018
  โพสต์:
  164
  ค่าพลัง:
  +463
  ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี 180730085617802.jpg
   
 5. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  โมทนาสาธุ
   
 6. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 2,639 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 24,361 บาท

  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro (รอโอน) 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
   
 7. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,814
  ร่วมบุญ 50 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  โมทนา สาธุ
   
 9. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 2,789 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 24,211 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro (รอโอน) 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
   
 10. นาย ภีรียศ

  นาย ภีรียศ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  155
  ค่าพลัง:
  +386
  นายภีรียศ เมฆม่วงแก้ว ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์วัดโนนจ่าหอม
  จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 900 บาท 20180801_095052[1].jpg
   
 11. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  โมทนา สาธุ
   
 12. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 3,689 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 23,311 บาท

  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro (รอโอน) 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  นายภีรียศ เมฆม่วงแก้ว 900 บาท
   
 13. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 4,786 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 22,214 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด (รอโอน) 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณภัทรานิษฐ์ สิริวัชรโรจน์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Tan Hyong 197 บาท
   
 14. Nagamanee

  Nagamanee Manassa

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  526
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,554
  ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ร่วมทำกับทุกท่าน

  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  ขอร่วมบริจาค

  ส่งยอดโอนไปทางคุณ พุฒิภัทร ใจอินผล PayPal

  จำนวนเงิน 999.59 บาท ($30.99)
  Transaction ID: 3NR27221BN4623349 August 13, 2018


  อนุโมทนาสาธุบุญกุศลด้วยสัมมาทิฏฐิค่ะ สาธุฯ
  517E9DC4-42FA-4BF7-A2D8-8D173C25D974.jpeg

   
 15. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  โมทนา สาธู
   
 16. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 5,786 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 21,214 บาท

  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณภัทรานิษฐ์ สิริวัชรโรจน์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Tan Hyong 197 บาท
  Nagamanee 1,000 บาท
   
 17. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 6,686 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 20,314 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณภัทรานิษฐ์ สิริวัชรโรจน์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Tan Hyong 197 บาท
  Nagamanee เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 1,000 บาท
  คุณมานา พัฒนจักร เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
   
 18. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
 19. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 6,936 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 20,064 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณภัทรานิษฐ์ สิริวัชรโรจน์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Tan Hyong 197 บาท
  Nagamanee เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 1,000 บาท
  คุณมานา พัฒนจักร เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Portgas D Ace 50 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
   
 20. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,573
  ค่าพลัง:
  +2,049
  กองบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 เจดีย์ วัดโน่นจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
  #ยอดร่วมบุญรวม 7,136 บาท
  ยอดปัจจัยขาดอีก 19,864 บาท
  .
  คุณอภิญญา ชื่นศิริ 340 บาท
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณผา ศักดิ์ 21 บาท
  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย 112 บาท
  คุณศุภกร ณ ถลาง 102 บาท
  Bunyaporn Juthaprachaku 50 บาท
  Aoy Mongkolnaranit 100 บาท
  Maynie K Robibaro และ คุณMichael Robibaro เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  tung696969 5 บาท
  คุณสมคิด มงคลนรานิตย์ 100 บาท
  kookkk289 9 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 100 บาท
  ธรรมวิวัฒน์ 50 บาท
  คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  คุณภัทรานิษฐ์ สิริวัชรโรจน์และครอบครัว เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Tan Hyong 197 บาท
  Nagamanee เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 1,000 บาท
  คุณมานา พัฒนจักร เป็นเจ้าภาพชุดบรรจุเจดีย์เล็ก 1 ชุด 900 บาท
  Portgas D Ace 50 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  Miissterkiiss Weerarak 200 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...