อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. พระบรมศาสดา และเหล่าผู้พระสาวก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2014.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  อนุสสติ ๑๐ อย่าง เป็นเหตุให้เกิดสติ
  *************
  (มีสติด้วยเหตุอีก ๑๐ อย่าง คือ)
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงพุทธคุณ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมคุณ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงสังฆคุณ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา
  ๕. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว
  ๖. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา
  ๗. ชื่อว่ามีสติ เพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก
  ๘. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา
  ๙. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกทั่วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่งาม)
  ๑๐. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับ(กิเลสและความทุกข์) คือนิพพาน
  …….
  ข้อความบางตอนใน กามสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=29&siri=1

  พระสารีบุตรเถระแสดงวิปัสสนาโดยเปรียบด้วยโครงกระดูกเป็นต้น และเปรียบด้วยกองไฟเป็นที่สุดอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะแสดงอุปจารสมาธิ จึงกล่าวคำว่า พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวนฺโต เป็นต้น.

  บรรดาบทเหล่านั้น สตินั่นแหละ ชื่อว่าอนุสสติ เพราะเกิดขึ้นบ่อยๆ.

  อนึ่ง ชื่อว่าอนุสสติ เพราะอรรถว่าสติที่สมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา เพราะเป็นไปในฐานะที่ควรให้เป็นไปนั่นเอง ดังนี้ก็มี.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระพุทธเจ้า ชื่อว่าพุทธานุสสติ. คำว่า พุทธานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีพระพุทธคุณ, มีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเป็นอารมณ์ซึ่งพุทธานุสสตินั้น.
  บทว่า ภาเวนฺโต ได้แก่ เจริญอยู่คือเพิ่มพูนอยู่.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระธรรม ชื่อว่าธรรมานุสสติ, คำว่า ธรรมานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีพระธรรมคุณ, มีความเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระสงฆ์ ชื่อว่าสังฆนุสสติ. คำว่า สังฆานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีพระสังฆคุณ, มีความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภศีล ชื่อว่าสีลานุสสติ. คำว่า สีลานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีศีลคุณ, มีความไม่ขาดเป็นต้นของตนเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภจาคะ ชื่อว่าจาคานุสสติ. คำว่า จาคานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีจาคคุณ, มีความเป็นผู้มีจาคะอันสละแล้วของตนเป็นต้น เป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภเทวดา ชื่อว่าเทวตานุสสติ. คำว่า เทวตานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีคุณมีศรัทธาของตนเป็นต้น ตั้งเทวดาทั้งหลายไว้ในฐานะพยานเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภลมหายใจเข้าออก ชื่อว่าอานาปานัสสติ. คำว่า อานาปานัสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีนิมิตแห่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภความตาย ชื่อว่ามรณานุสสติ. คำว่า มรณานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีความตายกล่าวคือความแตกแห่งชีวิตินทรีย์ที่นับเนื่องในภพหนึ่งเป็นอารมณ์.
  สติที่ไป, คือเป็นไปในสรีระที่นับว่ากาย เพราะเป็นความเจริญ คือเป็นบ่อเกิดของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีผมเป็นต้นที่น่าเกลียด ชื่อว่า กายคตาสติ. เมื่อควรจะกล่าวว่า กายคตสติ ท่านกล่าวว่า กายคตาสติ เพราะไม่รัสสะ แม้ในที่นี้ท่านก็กล่าวคำนี้เป็นกายคตาสติ เหมือนกัน. คำว่า กายคตาสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีนิมิตปฏิกูลในส่วนของร่างกายมีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์.

  อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภความสงบ ชื่อว่าอุปสมานุสสติ คำว่า อุปสมานุสสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบทุกข์ทั้งปวงเป็นอารมณ์.

  ผู้เจริญปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุขและจิตเตกัคคตา. ผู้เจริญทุติยฌานอันประกอบด้วยปิติ สุขและจิตเตกัคคตา. ผู้เจริญตติยฌานอันประกอบด้วยสุขและจิตเตกัคคตา. ผู้เจริญจตุตถฌานอันประกอบด้วยอุเบกขาและจิตเตกัคคตา ฯลฯ แม้ผู้เจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ย่อมเว้นขาดกามทั้งหลาย.

  พระสารีบุตรเถระแสดงการละกามโดยการข่มไว้ด้วยประการฉะนี้.
  ……..
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถากามสุตตนิทเทสhttp://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php…

  c_oc=AQkD5u4wBKyJpi_5vRYdhbK5aU1dPxeQ4k4e9I4uT24GQgsqfQRzssP2iCTBQ5OUiis&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  วิธีละความโกรธ


  c_oc=AQlYkZ3gYWHvL3pq6093c_M932Z1wvNcosp0JFQm1OyDT4JHz1au7L35UIMzu2b-QfA&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  พระไตรปิฎกศึกษา

  อุบายวิธี ๑๒ อย่างสำหรับกำจัดความโกรธ
  *********************
  ถาม : อะไร คือ อุบายวิธีที่จะกำจัดความโกรธได้สำเร็จ ?
  ตอบ : (๑) แบ่งปันให้ประโยชน์แก่คนที่ตนเกลียด (๒) คิดถึงความดีของเขา (๓) ความปรารถนาดี (๔) ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน (๕) การใช้หนี้กรรม (๖) ความเป็นญาติ (๗) ความผิดพลาดของตน (๘) ไม่ควรพิจารณาทุกข์ที่ทำให้ตนเอง (๙) พิจารณาธรรมชาติของอินทรีย์ (๑๐) ความดับไปเพียงชั่วขณะของสภาพทั้งหลาย (๑๑) ขันธ์ (๑๒) สุญตา โยคีควรพิจารณาอย่างนี้
  ***************
  ๑. แบ่งปันให้ประโยชน์แก่คนที่ตนเกลียด คือ ถึงเราจะโกรธเขา หรือ เขาจะโกรธเรา เมื่อเขาขอเราควรให้ของแก่เขา และเมื่อเขาให้ของเราควรรับของนั้นด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ยังควรพูดดีและทำดีต่อเขา

  ๒. คิดถึงความดีของเขา เช่นคิดว่า “นี้เป็นความดี นี้ไม่ใช่ความชั่ว”, อุปมาเหมือนเมื่อแหวกแหนออกแล้ว บุคคลย่อมตักน้ำได้ ถ้าเขาไม่มีความดี เราควรแผ่เมตตาว่า “บุคคนี้ไม่มีความดี เขาอยู่เป็นทุกข์แน่แท้”

  ๓. ความปรารถนาดี เช่นคิดว่า ถ้าเขาเป็นคนไม่เคารพผู้อื่น หรือ เขาไม่ได้รับความเคารพ เขาควรทำความปรารถนาดีให้เกิดขึ้น

  ๔. ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ บุคคคลควรพิจารณาถึงกรรมชั่วของตนว่า “กรรมที่เราทำ จะทำความโกรธให้เกิดขึ้นในผู้อื่น”

  ๕. การใช้หนี้กรรม เช่นคิดว่า “เพราะกรรมในอดีตของเรา ผู้อื่นจึงติเตียนเรา บัดนี้ เราปลดจากหนี้ เมื่อน้อมนึก ถึงการใช้หนี้กรรมได้อย่างนี้ เราสบายใจ”

  ๖. ความเป็นญาติ คือ คิดว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดสืบต่อกันและกันในสังสารวัฏ เช่นคิดว่า “นี้เป็นญาติในอดีตชาติของเรา”

  ๗. ความผิดพลาดของตน คือ การมองตน (อัตสัญญา) เห็นความผิดพลาดของตนเอง ว่า “ความโกรธเกิดขึ้นเพราะเรา เราได้ทำบาปเพราะเขา”

  ๘. ไม่ควรพิจารณาทุกข์ที่ทำให้ตนเอง คือ การไม่ควรใส่ใจทุกข์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับความโกรธ เช่นคิดว่า “เพราะความโง่เขลา เราจึงเห็นทุกข์ของตัวเองว่าเป็นนิวรณ์”

  ๙. พิจารณาธรรมชาติของอินทรีย์ คือคิดว่า “การประสบกับสิ่งเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นเรื่องธรรมดาของอินทรีย์ เพราะเหตุนั้นเราจึงเกลียด เพราะเหตุนั้นเราจึงขาดสติ”

  ๑๐. ความดับไปเพียงชั่วขณะของสภาพทั้งหลาย คือคิดว่า “เราประสบทุกข์เพราะความเกิดจากเขา ทั้งหมดนี้ดับไปในชั่วขณะจิตเดียว เราโกรธต่อสภาพใดในตัวเขาหรือ?”

  ๑๑. ขันธ์ คือคิดว่า “ขันธ์ภายในและภายนอก ทำให้เกิดทุกข์ เป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่โกรธต่อส่วนใด ๆ หรือที่ใด ๆ”

  ๑๒. สุญตา คือคิดว่า “ความจริงไม่สามารถพูดได้ว่า เขาทำให้เกิดทุกข์ หรือ เราประสบทุกข์ เพราะกายนี้เป็นผลแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลาย ไม่มีความมีอยู่คืออัตตาในขันธ์ทั้งหลาย”
  …………..
  หมายเหตุ สรุปความจากอุบายวิธี ๑๒ อย่างสำหรับกำจัดความโกรธ ในหนังสือวิมุตติมรรค รจนาโดยพระอุปติสสเถระ แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, หน้า ๑๗๕ -๑๗๗.
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQk2QwfE1cQMKAM6yPT05kecD_jouFhGCc10Y0FP5QajQk8uhSJGMI4-JsQdXGpxBDs&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  กายคตาสติ
  **************
  สติที่ไป, คือเป็นไปในสรีระที่นับว่ากาย เพราะเป็นความเจริญ คือเป็นบ่อเกิดของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีผมเป็นต้นที่น่าเกลียด ชื่อว่า กายคตาสติ.

  เมื่อควรจะกล่าวว่า กายคตสติ ท่านกล่าวว่า กายคตาสติ เพราะไม่รัสสะ แม้ในที่นี้ท่านก็กล่าวคำนี้เป็นกายคตาสติ เหมือนกัน. คำว่า กายคตาสติ นี้เป็นชื่อของสติที่มีนิมิตปฏิกูลในส่วนของร่างกายมีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์.
  ……………
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถากามสุตตนิทเทส
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=1&p=3&fbclid=IwAR0qw8L5HvoS_H4HuGnvJUFvvXfOOV-lzv2bW1bm56wf6CDP-1BZkiAJewI#อนุสสติ

  (มีสติด้วยเหตุอีก ๑๐ อย่าง คือ)
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงพุทธคุณ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมคุณ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงสังฆคุณ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา
  ๕. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว
  ๖. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา
  ๗. ชื่อว่ามีสติ เพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก
  ๘. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา
  ๙. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกทั่วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่งาม)
  ๑๐. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับ(กิเลสและความทุกข์) คือนิพพาน
  …….
  ข้อความบางตอนใน กามสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=29&siri=1  c_oc=AQkspRk-H1FMbmKjKEHpyC9LmBJJTw--FnDwQy0rMRpFLrDu733u_VSGlHP0x-E2QOY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญา ๔ ประการ
  **********
  [๒๔๘] ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญา
  ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
  ๑. สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ)
  ๒. สัทธัมมัสสวนะ (การฟังสัทธรรม)
  ๓. โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย)
  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)
  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญา
  ………….
  ปัญญาวุฑฒิสูตร อาปัตติภยวรรค อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=141

  หมายเหตุ ธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญา ๔ ประการ คือ การคบหาสัตบุรุษ การฟังธรรมของสัตบุรุษ การมนสิการธรรมนั้น และการปฏิบัติตามธรรมนั้น


  c_oc=AQlHVDvUzfE4f3s5ySymzjfR4nO6mjh8ffenti_HdIBbRjMsD88b1x4kx892yf-X208&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  เรื่อง "สมถวิปัสสนา ฉลาดในการพักจิตเดินจิต"

  (โอวาทธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

  การนอน การสงบเข้าฌาณ เป็นอาหารของจิตและร่างกายอย่างหนึ่ง สมถะ ต้องพักจิตสอบอารมณ์ ส่วน วิปัสสนา จิตเดินไตรลักษณ์ให้รู้อริยสัจ เหนื่อยแล้วเข้าพักจิตพักจิตหายเหนื่อยแล้ว จิตตรวจอริยสัจอีกดังนี้ ฉะนั้นให้ฉลาดการพักจิต การเดินจิต ทั้งวิปัสสนาและสมถะ พระโยคาวจรเจ้าทิ้งไม่ได้ ชำนิชำนาญทั้งสองวิธี จึงเอาตัวพ้นจากกิเลสทั้งหลายไปได้ เป็นมหาศีล เป็นมหาสมาธิ เป็นมหาปัญญา มีศีลทั้งอย่างหยาบอย่างกลาง อย่างละเอียด พร้อมทั้งจิตเจตสิก พร้อมทั้งกรรมบถ ๑๐ ไม่กระทำผิดในที่ลับและที่แจ้ง สว่างทั้งภายในและภายนอก มีมหาสติรอบคอบหมด วิโมกข์ วิมุติ อกุปธรรม จิตบริสุทธิ์ จิตปกติเป็นจิตพระอรหันต์ สว่างแจ้งทั้งภายนอก ภายในสว่างโร่ ปุถุชนติเตียนเกิดบาป เพราะพระอรหันต์บริสุทธิ์ กายเป็นชาตินิพพาน วาจา ใจ เป็นชาตินิพพาน นิพพานมี ๒ อย่าง นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑

  บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร
  พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ จ.อุดรธานี
  จากหนังสือ “บูรพาจารย์”
  โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔

  c_oc=AQlCjiZmEfjB2jfmZ1gnO6ZRW1PtPwZzabHDIAmBMODxHa4xbjEndmrzwfIQv_SqyTE&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  เรื่อง "อย่าสำคัญตนยกตัวว่าเก่งกาจฉลาดรอบรู้"

  (คติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

  อย่าสำคัญว่าตนเองเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเอง จนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ ยังไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ ซึ่งอยู่ในฐานะอันควร เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมคำสอน จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผล ไม่ทำตามความอยาก เมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้ จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตา แม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตน

  c_oc=AQlYo_M6OL47FRuSHP1u26iPSzcI6UtUVDfs0nJIVqAFAkg3JNHybXhoyTgO8YWtc60&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ----------------------------------------------

   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า “บุคคลนี้มีราคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต บุคคลนี้มีวิตกจริต บุคคลนี้มีสัทธาจริต บุคคลนี้มีญาณจริต”
  ***********
  พระผู้มีพระภาคมีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักขุ เป็นอย่างไร
  คือ พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักขุ ผู้มีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่าย ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยาก บางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี บางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี เหมือนในกอบัวเขียว ในกอบัวแดง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวเขียว ดอกบัวแดง หรือดอกบัวขาว บางเหล่าเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ขึ้นตามน้ำ จมอยู่ในน้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเขียว ดอกบัวแดง หรือดอกบัวขาว บางเหล่าเกิดในน้ำ เจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอผิวน้ำ ดอกบัวเขียว ดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว บางเหล่าเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ โผล่ขึ้นพ้นระดับน้ำ น้ำไม่ติดเปื้อนอยู่เลย

  ฉันใด พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักขุ ผู้มีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักขุ มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่าย ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยาก บางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี บางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี ฉันนั้นเหมือนกัน

  พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า “บุคคลนี้มีราคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต บุคคลนี้มีวิตกจริต บุคคลนี้มีสัทธาจริต บุคคลนี้มีญาณจริต”

  พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสอสุภกถาแก่บุคคลราคจริต ตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต ย่อมทรงแนะนำบุคคลโมหจริตให้ดำรงอยู่ในการเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล การอยู่ร่วมกับครู ย่อมตรัสอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต ตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใส ความตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมการปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศีลของตนแก่บุคคลสัทธาจริต ย่อมตรัสนิมิตแห่งวิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข์ มีอาการเป็นอนัตตาแก่บุคคลญาณจริต…
  ……….
  ข้อความบางตอนใน ตุวฏกสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=29&siri=14

  ดูเพิ่มเติมใน อรรถกถาตุวฏกสุตตนิทเทส http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=699

  c_oc=AQlpXk4g2eQKK7f_ZeQKG4BPWSXIY33lM44xc0t8vdenrQFXnbG_xFHPtzkX2OLGbzU&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQmWRqpQIeWci14W8QTXdlbsWxSHceqKJcM2VKv4a2IdGdHQsgOdl4nC5dDQnaoOJAo&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg


  พระโสณะผู้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์
  **************
  ขณะที่พระโสณะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ท่านเกิดความคิดคำนึงว่า ตนเองก็บำเพ็ญเพียรมาอย่างหนัก ไฉนจึงไม่บรรลุธรรมชั้นสูง น่าจะลาสิกขาออกไปอยู่ครองเรือน

  พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นด้วย พระญาณแล้ว จึงเสด็จไปปรากฏต่อหน้าท่านพระโสณะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยพิณ แล้วตรัสว่า “โสณะ เช่นเดียวกัน ความเพียรที่ปรารภเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ฉะนั้น เธอจงตั้งความเพียรให้พอดี จงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้น”

  ต่อมาท่านพระโสณะได้ตั้งความเพียรให้พอดี ปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน และถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้น ได้หลีกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนัก ก็ได้บรรลุอรหัตตผล

  เข้าไปเฝ้าพระผู้มี พระภาค กราบทูลว่า พระอรหันต์น้อมไปในธรรม ๖ ประการ ซึ่งเป็นธรรมใช้แทนอรหัตตผล คือ (๑) เนกขัมมะ (๒) ปวิเวก (๓) ความไม่เบียดเบียน (๔) ความสิ้นตัณหา (๕) ความสิ้นอุปาทาน (๖) ความไม่ลุ่มหลง และท่านได้อธิบายขยายความแห่งธรรมทั้ง ๖ ประการโดยพิสดาร
  ..........
  ดูรายละเอียดใน โสณสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=306

  และอรรถกถาโสณสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=326
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ความไม่ประมาท
  *************
  (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
  [๒๑] ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งอมตะ
  ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย...

  ดูเพิ่มเติม
  c_oc=AQmMLh1wNTMJgepkTG1oXLGJRpN0Z1itE6nEK7sOkJ0kSZt2YyMg2lerqwA-vv4xaaI&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQn_VVo3pIIUcUnCF1TN5K5yUW4WbxCOCq7dBSc5lXIPwryc2INf5BDk1y-s6MpeX6c&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=e0c0ac19e3b1c9b4e0ace8e12eae86ca.jpg
  ?temp_hash=e0c0ac19e3b1c9b4e0ace8e12eae86ca.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • ฌ1.jpg
   ฌ1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   118.8 KB
   เปิดดู:
   12
  • ฌ2.jpg
   ฌ2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.3 KB
   เปิดดู:
   13
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQl2Qx8WSyiUjQbQUjx207PNpXRhXgaBBJGun2StNPlF1jLOJ3_cqGyfTEg3eSAqGBI&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  พระไตรปิฎกศึกษา

  อุบายกำจัดอกุศลวิตก
  ********************
  [๒๑๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

  อุบายกำจัดอกุศลวิตก

  “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ขวนขวายในอธิจิต ควรมนสิการถึงนิมิต ๕ ประการนี้ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ...ฯลฯ...
  ................
  ข้อความบางตอนใน วิตักกสัณฐานสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=12&siri=20
  *****************^
  อุบายกำจัดอกุศลวิตก คือ นิมิต ๕ ประการ
  ๑. เมื่อมนสิการนิมิตใดอยู่ วิตกฝ่ายอกุศล (ฉันทะ โทสะ โมหะ)เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนไปมนสิการนิมิตฝ่ายกุศล ก็จะละวิตกฝ่ายอกุศลได้
  ๒. ถ้าวิตกฝ่ายอกุศลยังเกิดขึ้นได้อีก ให้พิจารณาถึงโทษของวิตกเหล่านั้น ก็จะละวิตกเหล่านั้นได้
  ๓. ถ้าวิตกฝ่ายอกุศลยังเกิดขึ้นได้อีก ให้เลิกใส่ใจ เลิกมนสิการถึงวิตกเหล่านั้น ก็จะละวิตกเหล่านั้นได้
  ๔. ถ้าวิตกฝ่ายอกุศลยังเกิดขึ้นได้อีก ให้มนสิการถึงฐานหรือที่ตั้งอันมั่นคงแห่งเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้น (วิตักกสังขารสัณฐาน) ก็จะละวิตกเหล่านั้นได้
  ๕. ถ้าวิตกฝ่ายอกุศลยังเกิดขึ้นได้อีก ให้ใช้ฟันกดฟัน ใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่น ใช้จิตข่มขี่บีบคั้นจิต ทำให้จิตเร่าร้อน ก็จะละวิตกเหล่านั้นได้
  .................
  สรุปความจาก วิตักกสัณฐานสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒
  http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=12&siri=20

  อธิจิต หมายถึงจิตมีสมาบัติ ๘ อันเป็นพื้นฐานแห่งวิปัสสนา เป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒๑๖/๔๑๕ มหาจุฬาฯ

  มนสิการถึงนิมิต หมายถึงอารมณ์กัมมัฏฐาน ๓๘ ประการ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒๑๖/๔๑๕ มหาจุฬาฯ
  และดูรายละเอียดในอรรถกถาวิตักกสัณฐานสูตรhttp://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=256
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQmoPfY7G5OHL48Lu4u3OjQEg7WjZSCHpqzPiaOR5IOCvDZaefhXfyPKoKH2gfsQr4Q&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  บรรลุธรรมโดยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า

  ถาม :
  แต่ก่อนผมสงสัยครับว่าพระสารีบุตร ท่านฟังธรรมจากพระอัสชิเถระแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน โดยที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยได้อย่างไร ?

  ธรรมที่พระอัสชิเถระ ท่านสอนว่า "ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้"

  หลังจากฟังจบแล้ว พระสารีบุตรเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันทันที แล้วท่านก็เอาไปบอกพระโมคคัลลานะ ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทันที

  ผมสงสัยมาหลายเดือนมาก ผมเลยพิจารณาเลยสรุปได้ว่า ทุกอย่างในโลกนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน และทุกอย่างในโลกนี้ ก็มีสภาพเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลาย และในที่สุดก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง

  เลยไปตรงกับคำสั่งสอนของพระที่ว่า "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เลยอยากทราบว่า ท่านพิจารณาประมาณนี้เปล่าครับเลยได้เป็นพระโสดาบัน ?

  ตอบ : ไม่ได้ถามท่านเสียด้วย ต้องบอกว่าคนถามฟุ้งซ่านได้ดีมาก ความจริงต้องแยกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกก็คือไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลได้อย่างไร ?

  ไม่มีกติกาข้อไหนที่ต้องพบพระพุทธเจ้าแล้วถึงบรรลุมรรคผล เพราะว่าหลักธรรมของพระองค์ท่านเป็นสากล เป็นอกาลิโก ผู้ใดที่เข้าใจ มั่นใจว่าตนเองทำได้ ตัดสินใจทำทันที

  บุคคลนั้นย่อมได้มรรคผลไปตามวาสนาบารมีของตน


  ส่วนประเด็นที่สองก็ที่ว่าไปแล้ว ในเมื่อท่านฟังเข้าใจ มั่นใจว่าตนเองทำได้ ตัดสินใจว่าจะทำ ท่านก็ย่อมได้รับมรรคผลของท่านไป
  ............................................
  ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าขนุน)
  เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
  ที่มา : www.watthakhanun.com
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  จิตที่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิด "วิชชา"

  วิชชา นั้น เป็น "มรรค" สิ่งที่ให้เรารู้ต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาเป็น "ทุกข์"

  จิตเราอย่าเข้าไปยึดเอา "วิชชา" อย่าเข้าไปยึดเอา "อารมณ์" ที่มาแสดงให้เรารู้

  ปล่อยวาง ไปตามสภาพ ทำจิตให้สบายๆ ไม่ยึดจิต ไม่สมมุติจิตของตนเองว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้

  ถ้ายัง "สมมุติตนเอง" อยู่ตราบใด ก็เป็น "อวิชชา" อยู่ตราบนั้น

  เมื่อรู้ได้โดย "อาการ" อย่างนี้ก็จะกลายเป็น "โลกุตระ" ขึ้นในตน

  จะเป็นบุญกุศลอย่างประเสริฐสูงสุด ในฐานะที่เป็นมนุษย์พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า

  ถ้าจะสรุปให้สั้นเข้าแล้ว หลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้ คือ

  ๑. กำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตให้หมด

  ๒. ทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี

  ๓. อารมณ์ที่ดีต่างๆ ให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่ใน "จุดอันเดียว" ที่เรียกว่า "เอกัคคตารมณ์"

  ๔. พิจารณา "อารมณ์หนึ่ง" นั้นให้เป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง, ทุกขัง เป็นทุกข์, อนัตตาไม่ใช่ตัวตน สัตว์บุคคล "ว่างเปล่า"

  ๕. วาง "อารมณ์" ที่ดีและอารมณ์ชั่วไปตามสภาพของอารมณ์ เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกัน มีสภาพ "เสมอกัน"

  วางจิต ไว้ตามสภาพของจิต

  รู้ ไว้ตามสภาพแห่งรู้ รู้นั้น

  ไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักดับ นั้นแล คือ "สันติธรรม"

  ดีก็รู้ ดีไม่ใช่รู้ รู้ไม่ใช่ดี ชั่วก็รู้ รู้ไม่ใช่ชั่ว ชั่วไม่ใช่รู้

  คือ รู้ไม่ติดความรู้ รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้ นั่นแหละ

  คือ ธรรมชาติธาตุแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือน "น้ำที่อยู่ในใบบัว"

  ฉะนั้นจึงเรียกว่า "อสังขตธาตุ" เป็น ธาตุแท้

  เมื่อใครทำได้เช่นนี้ ก็จะเห็นของดีวิเศษเกิดขึ้นใน ใจแห่งตน

  จะเป็นกุศลวาสนาบารมีของท่านผู้ปฏิบัติในทาง สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน

  จะได้ผล ๒ ประการดังกล่าวมา คือ "โลกิยผล"

  ที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์อนามัยของร่างกายแห่งท่านและคนอื่นๆทั่วไป ในสากลโลกนี้ "ประการหนึ่ง"

  "ประการที่ ๒" จะได้ "โลกุตรผล"

  อันเป็นประโยชน์อนามัยในด้านจิตใจของท่านมีความสุขความเยือก เย็นและความราบรื่นชื่นบาน

  ก็จะถึง "พระนิพพาน" เป็นเบื้องหน้า ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  ..

  ท่านพ่อลี ธัมมธโร

  c_oc=AQmXb2q9mJk0npxhT-P97-bBhNSKOhZoEHQes-zoxIvotP0xMhaF-semNIShsgflPJg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวก ไหนบ้าง
  **********
  [๖๖๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้

  บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวก ไหนบ้าง คือ

  ๑. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ๒. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ

  ๓. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ๔. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ในบุคคล ๔ จำพวกนั้น บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และยิ่งใหญ่ที่สุด

  ภิกษุทั้งหลาย นมสดจากแม่โค นมส้มจากนมสด เนยข้นจากนมส้ม เนยใสจากเนยข้น ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสด เป็นต้นนั้น แม้ฉันใด บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาด
  ในการเข้าสมาธิ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด”
  ...........
  สมาธิมูลกสมาปัตติสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗
  http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php…
  ดูเพิ่มใน อรรถกถาสมาธิสมาปัตติสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=585

  #สมาธิ #ฌาน #ตั้งจิตมั่น

  c_oc=AQkgsP4GtLyfymG3fCv2muMyDDiBP-Ln7o0LQmyWidORPbISGYJXf_soB8XNLLrTxms&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2019
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  49766542_1884052005051279_2677969936495673344_n-jpg-_nc_cat-102-_nc_ht-scontent-fbkk5-6-jpg-jpg.jpg
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=2f3cc0579ffc8b7c603721b339b0e7c1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  37823157_1981021541917617_5473243487203753984_n-jpg.jpg
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...