พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ, 22 พฤษภาคม 2008.

 1. ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ

  ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  90
  ค่าพลัง:
  +41
  พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต


  <TABLE class=normal cellSpacing=1 cellPadding=1 width=577 bgColor=#a4a4df border=0><TBODY><TR class=white align=middle bgColor=#5656c5><TD width=171>พุทธศาสนสุภาษิต</TD><TD width=219>คำอ่าน</TD><TD width=177>คำแปล</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา</TD><TD align=middle>วิวาทัง ภะยะโต ทิดสะหวา</TD><TD align=middle>การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษภัย</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>นิสมฺม กรณํ เสยฺโย</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>นิสัมมะ กะระณัง เสยโย</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ใคร่ครวญก่อนทำ ย่อมดีกว่า</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>นตฺถิ โทสสโม กลิ</TD><TD align=middle>นัตถิ โทสะสะโม กะลิ</TD><TD align=middle>ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>อนตฺถชนโน โกโธ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>อนัตถะชะนะโน โกโธ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ความโกรธ ย่อมก่อความวินาศ</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ</TD><TD align=middle>โกธัง คัดตะวา สุขัง เสติ</TD><TD align=middle>ขจัดความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>โกธํ ทเมน อุจฺฉินเท</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>โกธัง ทะเมนะ อุดฉินเท</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>พึงกำจัดความโกรธ ด้วยการข่มใจ</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>มาโกธสฺส วสํ คมิ</TD><TD align=middle>มาโกธัดสะ วะสัง คะมิ</TD><TD align=middle>บุคคล ไม่ควรลุอำนาจความโกรธ</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>ขนฺติ สาหสวารณา</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ขันติ สาหะสะวาระณา</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ความอดทน ห้ามไว้ได้
  ซึ่งความหุนหันพลันแล่น
  </TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา</TD><TD align=middle>สามัคคี วุดทิสาธิกา</TD><TD align=middle>ความสามัคคี มีแต่ความเจริญ</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>อรติ โลกนาสิกา</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>อะระติ โลกะนาสิกา</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ความอิจฉาริษยา ทำให้โลกเสื่อม</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>จาคมานุพฺรูเหยฺย</TD><TD align=middle>จาคะมานุพรูเหยยะ</TD><TD align=middle>ควรเพิ่มพูน ความเสียสละ</TD></TR><TR height=31><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=31>ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ปฏิกัดเจวะ กะยิรา ยัง ชัญญา หิตะมัตตะโน</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
  ก็ควรรีบทำสิ่งนั้น
  </TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ</TD><TD align=middle>ผาติง กะยิรา อะวิเหฐะยัง ปะรัง</TD><TD align=middle>ควรทำแต่ความเจริญ
  ไม่ควรเบียดเบียนกัน
  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ภูตัง เสสัง ทะยิตัพพัง</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>คนทุกคน ควรเกื้อกูลแก่กัน</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน</TD><TD align=middle>ทุลละโภ อังคะสัมปันโน</TD><TD align=middle>คนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>จเช เอกํ กุลสฺสตฺถํ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>จะเช เอกัง กุลัดสัดถัง</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>สละสุขส่วนตน
  เพื่อประโยชน์ของตระกูล
  </TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>คามสฺสตฺถํ กุลํ จเช</TD><TD align=middle>คามัดสัดถัง กุลัง จะเช</TD><TD align=middle>สละสุขของตระกูล
  เพื่อประโยชน์ของชุมชน
  </TD></TR><TR height=31><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=31>คามํ ชนปทสฺสตฺถํ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>คามัง ชะนะปะทัดสัดถัง</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>สละสุขของชุมชน
  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
  </TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>สามคฺคิยาติ ทุชฺชโย</TD><TD align=middle>สามัคคิยาติ ทุดชะโย</TD><TD align=middle>สามัคคีกันไว้ ก็ยากที่ใครจะชนะได้</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>อุตฺตมํ ปณิปาเตน</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>อุดตะมัง ปะณิปาเตนะ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ควรชนะผู้ที่สูงกว่าด้วยการอ่อนน้อม</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>วิกฺกเมน สมํ ชเย</TD><TD align=middle>วิกกะเมนะ สะมัง ชะเย</TD><TD align=middle>ควรชนะผู้เสมอกัน ด้วยความเข้มแข็ง</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>ญตฺตํ พาลสฺส ชายติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ญัดตัง พาลัดสะ ชายะติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ความรู้ของคนพาล เป็นความรู้เพื่อทำลาย</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี</TD><TD align=middle>เสยโย อะมิดโต เมธาวี</TD><TD align=middle>มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>น หึเส ปรํ อตฺตกาโม</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>นะ หิงเส ปะรัง อัดตะกาโม</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ผู้ที่รักตน ก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ</TD><TD align=middle>สัพเพสัง ชีวิตัง ปิยัง</TD><TD align=middle>ชีวิต เป็นที่รักของคนทุกคน</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ทุกขิตัดสะ สักกัดจะ กะโรติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ด้วยความตั้งใจ</TD></TR><TR bgColor=#ffffff height=17><TD align=middle height=17>น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ</TD><TD align=middle>นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ</TD><TD align=middle>ในโลกนี้ เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>อมานา ยตฺถ น ตตฺถ วสตี วเส</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>อะมานา ยัตถะ นะ ตัตถะ วะสะตี วะเส</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ที่ใดไม่ย่องย่องคนดี ใครๆ ก็ไม่ควรอยู่ที่นั้น</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>สติ สมฺปชญฺญ เทวฺ พหุการา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สติ สัมปะชัญญะ ทะเว พะหุการา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>มีสติและสัมปะชัญญะ มีแต่ประโยชน์</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น</TD></TR></TBODY></TABLE>

  ที่มา http://www.ch7.com/Website/buddism/sep49.html


  ยัง พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย ที่
   
 2. ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ

  ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  90
  ค่าพลัง:
  +41
  พุทธศาสนสุภาษิต 2

  <TABLE class=normal cellSpacing=1 cellPadding=1 width=577 bgColor=#a4a4df border=0><TBODY><TR class=white align=middle bgColor=#5656c5><TD width=171>พุทธศาสนสุภาษิต</TD><TD width=219>คำอ่าน</TD><TD width=177>คำแปล</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>อุกฺกฎฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง

  ย่อมต้องการคนกล้าหาญ​
  </TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>มนฺตีสุ อกุตูหลํ</TD><TD align=middle>มันตีสุ อะกุตูหะลัง</TD><TD align=middle>เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น
  ย่อมต้องการคนหนักแน่น​  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ปิยัญจะ อันนะปานัมหิ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>เมื่อข้าวน้ำบริบูรณ์
  ย่อมต้องการคนที่รัก​  </TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ</TD><TD align=middle>อัดเถ ชาเต จะ ปัณฑิตัง</TD><TD align=middle>เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง
  ย่อมต้องการบัณฑิต​  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ยทูนกํ ตํ สนฺติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ยะทูนะกัง ตัง สันติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นย่อมมีเสียงดัง</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>ยํ ปรํ สนฺตเมว</TD><TD align=middle>ยัง ปะรัง สันตะเมวะ</TD><TD align=middle>สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นย่อมเงียบ</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>น ชจฺจา โหติ พฺรามโณ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>นะ ชัดจา โห-ติ พรามะโณ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>คนดี ไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิด</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>กมฺมุนา โหติ พฺรามโณ</TD><TD align=middle>กัมมุนา โห-ติ พรามะโณ</TD><TD align=middle>คนดี ดีเพราะการกระทำ</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ปัดเจกะจิดตา ปุถู สับพะสัดตา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>คนทุกคน ต่างคนก็ต่างจิต ต่างใจ</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต</TD><TD align=middle>นานาทิดทิเก นานะยิดสะสิ เต</TD><TD align=middle>จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด ไม่ได้</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>กาตุง มะนุดเสนะ ตะถา มะนุดสา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>จะทำให้คนเหมือนกัน
  หมดทุกคน ไม่ได้​  </TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ</TD><TD align=middle>เยเนวะ เอโก ละภะเต ปะสังสัง</TD><TD align=middle>เหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้คนหนึ่ง
  ได้รับการสรรสริญ​  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>เตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>เตเนวะ อัญโญ ละภะเต นินทิตารัง</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>เหตุอย่างเดียวกัน
  อาจทำให้อีกคนได้รับการนินทา​  </TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ</TD><TD align=middle>ตะเถเวกัดสะ กัลยาณัง</TD><TD align=middle>สิ่ง ๆหนึ่งอาจดี สำหรับคนๆ หนึ่ง</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ตเถเวกสฺส ปาปกํ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ตะเถเวกัดสะ ปาปะกัง</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สิ่ง ๆ หนึ่ง อาจเสีย สำหรับอีกคนหนึ่ง</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>สพฺพํ น กลยาณํ วาปิ ปาปกํ</TD><TD align=middle>สับพัง นะ กัลยาณัง วาปิ ปาปะกัง</TD><TD align=middle>ไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมด
  หรือเสียไปทั้งหมด​  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สันโต นะ เต เย นะ วะทันติ ธัมมัง</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ผู้พูดไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>อวิชฺชา ปรมํ มลํ</TD><TD align=middle>อะวิดชา ปะระมัง มะลัง</TD><TD align=middle>ความไม่รู้ เปํนมลทินที่สุด</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ทันโต เสดโถ มะนุดเสสุ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประสริฐที่สุด</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ปันยาชีวี ชีวิตะมาหุ เสดถัง</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ปันยา วะ ทะเนนะ เสยโย</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>มีปัญญา ประเสริฐกว่ามีทรัพย์</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#eaeaff height=17>วรสฺส ทาตา วรลาภี โหติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>วะรัดสะ ทาตา วะระลาภี โห-ติ</TD><TD align=middle bgColor=#eaeaff>ให้สิ่งดี ย่อมได้รับสิ่งดี</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ทานญฺจ สงฺคหา โลเก</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ทานันจะ สังคะหา โลเก</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>การให้ คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>ททมาโน ปิโย โหติ</TD><TD align=middle>ทะทะมาโน ปิโย โห-ติ</TD><TD align=middle>ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ทะทัง มิดตานิ คันถะติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>ผู้ให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>เปยฺยวชฺชญฺจ สงฺคหา</TD><TD align=middle>เปยยะวัดชันจะ สังคะหา</TD><TD align=middle>คำพูดดี คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>อตฺถจริยา จ สงฺคหา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>อัดถะจะริยา จะ สังคะหา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>การทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
  คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน​  </TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>สมานตฺตตา จ สงฺคหา โลเก</TD><TD align=middle>สมานัดตะตา จะ สังคะหา โลเก</TD><TD align=middle>การดำรงตนเหมาะสม
  คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน​  </TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>มหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>มะหัดตะปัดโตปิ นิวาตะวุดติ</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>แม้เป็นคนใหญ่โต ก็ควรถ่อมตน</TD></TR><TR bgColor=#eaeaff height=17><TD align=middle height=17>สติ เตสํ นิวารณํ</TD><TD align=middle>สะติ เตสัง นิวาระนัง</TD><TD align=middle>มีสติ ป้องกันเหตุร้ายได้</TD></TR><TR height=17><TD align=middle bgColor=#ffffff height=17>สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สติ สับพัดถะ ปัดถิยา</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff>สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆ ที่</TD></TR></TBODY></TABLE>


  ที่มา http://www.ch7.com/Website/buddism/oct49.html


  ยังมี พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย ที่
   
 3. โสภา จาเรือน

  โสภา จาเรือน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  2,013
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,330
  อ นุ โ ม ท นา สา ธุ บุ ญ
   
 4. TupLuang

  TupLuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  3,143
  ค่าพลัง:
  +1,366
  พุทธศาสนสุภาษิต (หมวดบุญ)

  [​IMG]

  พุทธศาสนสุภาษิต


  คำสอนในพระพุทธศาสนา มีองค์ ๙ ประการ ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ ได้แก่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ

  สุภาษิต แปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ = ดี, ภาษิต = กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ ยึดถือเป็นหลักใจได้

  พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="94%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=postbody vAlign=top>หมวดที่ ๑๐
  ๏ ปุญญวรรค - หมวดบุญ


  ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ
  บุญอันโจรนำไปไม่ได้
  สํ.ส. ๑๕/๕๐

  ปญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ
  บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
  ขุ.ธ. ๒๕/๕๙

  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
  ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

  ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ
  บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
  สํ.ส. ๑๕/๒๖

  อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโญฺ อุภยตฺถ นนฺทติ
  ปุญฺญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต

  ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง
  เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
  ขุ.ธ. ๒๕/๑๗

  ปญฺญญฺ ปริโส กยิรา กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ
  ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

  ถ้าบุรุษจะพึ่งทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ
  ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

  มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
  อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
  อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ

  ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง
  แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด
  ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๑

  สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
  สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

  สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ
  บุญทั้งหลายที่ตนทำเองนั้น จะเป็นมิตรในสัมปรายภพ
  สํ.ส. ๑๕/๕๑
  </TD></TR><TR><TD>

  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8855
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. oomsin2515

  oomsin2515 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  2,934
  ค่าพลัง:
  +3,390
  อนุโมทนากับเจ้าของกระทู้ครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p


  _____________________________<O:p</O:p
  เชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุดชุมชนวัดย่านยาว<O:p</O:p
  http://palungjit.org/showthread.php?t=130823<O:p</O:p
   
 6. TupLuang

  TupLuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  3,143
  ค่าพลัง:
  +1,366
  พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม

  หมวดที่ ๔
  ๏ กัมมวรรค - หมวดกรรม


  สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ
  กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ
  ขุ.ธ. ๒๕/๔๗

  สุกรํ สาธุนา สาธุ
  ความดี อันคนดีทำง่าย
  ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗

  สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
  ความดี อันคนชั่วทำยาก
  ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗

  ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
  ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลเป็นดี
  ขุ.ธ. ๒๕/๒๓

  น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ
  ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
  ขุ.ธ. ๒๕/๒๓

  ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ
  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

  บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
  ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว
  สํ.ส. ๑๕/๓๓๓

  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
  ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
  ว.ว.

  รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา
  พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
  ส.ส.

  นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ
  ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ
  ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๘๔

  อติสีตํ อติอุณฺห ํ อติสายมิทํ อหุ
  อิติ วิสฺฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว

  ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคน ผู้ทอดทิ้งการงาน
  ด้วยอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก เย็นเสียแล้ว
  ที.ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙

  อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรํ พาโล น พุชฺฌติ
  เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ

  เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก
  เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๓

  โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
  วรุณกฏฺฐํ ภญฺโชว ส ปจฺฉา อนุตปฺปต

  ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง
  ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ดุจมาณพ (ผู้ประมาทแล้วรีบ) หักไม้กุ่ม ฉะนั้น
  (โพธิสตฺต) ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๓

  สเจ ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ นิคจฺฉติ
  โปราณกํ กตํ ปาปํ ตเมโส มุญฺจเต อิณํ

  ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ
  ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ ฉะนั้น
  (โพธิสตฺต) ขุ.ชา.ปณฺณาส. ๒๘/๒๕

  สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน น หึสติ
  อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส ลภเต สุขํ

  สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน
  ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๒

  สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน วิหึสติ
  อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ

  สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน
  ่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๒

  อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
  สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวสตึ วเส

  ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ
  จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ
  ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๓๙

  ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ
  น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ ทุกโข ปาปสฺส อุจฺจโย

  ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ
  ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

  โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ
  ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน กตฺตารํ นาธิคจฺฉติ

  ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน แต่ไม่นึกถึง (บุญคุณ)
  เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง จะหาผู้ช่วยทำไม่ได้
  (โพธิสตฺต) ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๙

  สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
  อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย

  สัตว์ทั้งปวงหวาดต่ออาชญา ล้วนกลัวต่อความตาย
  ควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่า
  ขุ.ธ. ๒๕/๓๒  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8855
   
 7. junior phumivat

  junior phumivat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  1,346
  ค่าพลัง:
  +1,683
  ผู้ถาม : เมื่อทำบุญแล้ว ถ้าจะอุทิศส่วนกุศลภายหลังจะได้ไหมคะ...........?
  หลวงพ่อ : การทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปี ๆ บุญก็ยังมีอยู่ถ้าทำไปแล้วสัก ๓๐ ปี ก็ยังอุทิศส่วนกุศลได้ บุญมันไม่หาย ไม่ใช่เราทำบุญแล้ว เดี๋ยวเดียวมันหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ
  ผู้ถาม :แล้วถ้าเผื่อทำบุญแล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลจะได้บุญเต็มที่ไหมคะ...?
  หลวงพ่อ : ก็ได้เต็มที่อยู่แล้ว เราเป็นผู้ได้สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ การอุทิศส่วนกุศล นี่นะ ถ้าเราไม่ให้ เราก็กินคนเดียวใช่ไหม..... ทีนี้ถ้าเราให้เขาของเราก็ไม่หมดอีก ส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิม อย่างเรื่องของ พระอนุรุทธ สมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างของมหาเศรษฐี เวลาที่ท่านทำบุญแล้ว เจ้านายขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญน่ะจะแบ่งได้ไหม จึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ท่านรับบาตรนะ ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า

  "สมมุติว่าโยมมีคบ แล้วก็มีไฟด้วย คนอื่นเขามีแต่คบ ไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสงสว่าง ก็มาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบทุกคนสว่างไสวหมด อยากทราบว่าไฟของคุณโยมจะยุบไปไหม....?
  ท่านอนุรุทธก็บอกว่า ไม่ยุบ
  แล้วท่านก็บอกว่า "การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน ให้เขา เขาโมทนา แต่บุญของเราเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์"


  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ  ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยเร็วด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด หากท่านทั้งหลายยังไม่มีโอกาสได้อนุโมทนาเพียงใด ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เจอเธอเมื่อใด ขอให้เธอได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลย ขอผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ จงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
   
 8. ปิยธรรมโม

  ปิยธรรมโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  473
  ค่าพลัง:
  +346
  เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง..
  อนุโมทนาครับท่าน TupLuang สาธุ [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 2666_2.jpg
   2666_2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.4 KB
   เปิดดู:
   3,028
  • index.jpg
   index.jpg
   ขนาดไฟล์:
   7.5 KB
   เปิดดู:
   883
 9. chodchoi

  chodchoi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,288
  ค่าพลัง:
  +147
  ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ สาธุ
  กราบขอขมาและอโหสิกรรมด้วยครับ สาธุ
   
 10. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,454
 11. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,184
  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับท่านเจ้าของกระทู้, คุณทัพหลวง
  และทุกท่านที่เข้ามาอ่านและโมทนาบุญครับ

  ศูนย์พุทธศรัทธา
  สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

  เชิญท่านแวะชมและโมทนาบุญ
  มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มจากเดิมอีกหลายรายการครับ

  [​IMG]
   
 12. พลังดี

  พลังดี สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +6
  ขอพุทธศาสนสุภาษิตที่มีภาษาอังกฤษด้วยสิครับ
   
 13. ตั้มศรีวิชัย

  ตั้มศรีวิชัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  599
  ค่าพลัง:
  +1,841
  ขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุ
   
 14. MonkeyAstro

  MonkeyAstro เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  225
  ค่าพลัง:
  +202
  ขอบคุณครับ
   
 15. itemnoi

  itemnoi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2013
  โพสต์:
  440
  ค่าพลัง:
  +321
  ดีจังเลยค่ะ ได้รู้คำแปลมากขึ้น
  เพราะบางคำเคยได้ยิน แต่ไม่รู้คืออะไรค่ะ
   
 16. cwmdosthai

  cwmdosthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  346
  ค่าพลัง:
  +309
  พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต พร้อมคำแปล ดีจัง
   
 17. itempat

  itempat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  130
  ค่าพลัง:
  +158
 18. homesmile

  homesmile เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2014
  โพสต์:
  129
  ค่าพลัง:
  +174
  หมวดเบ็ดเตล็ด
  อวนฏฺฐิตจิตฺตสฺส ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน นิจฺจํ อทฺธุวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ : เมื่อมีจิตใจไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

  อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปราภวโต มุขํ : คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนันย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ๆ, ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย

  อุป นียติ ชีวิตมปฺปมายํุํํ ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขามาโน โลกา
  มิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข : ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย

  น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ : ไม่ควรฟังคำก้าวร้าวของคนอื่น, ไม่ควรมองดูการงานของคนอื่นที่เขาทำแล้วและยังไม่ได้ทำ, ควรพิจารณาดูแต่การงานของตนที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น

  ยถา ปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเรว รูหติ เอวฺมปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ : เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตราย ต้นไม้แม้ถูกตัด แล้วย่อมงอกได้อีกฉันใด เมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดแล้ว ทุกข์นี้ย่อมเกิดร่ำไปฉันนั้น

  หิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ : หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

  โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา : เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

  อรติ โลกนาสิกา : ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

  อโรคฺยปรมา ลาภา : ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

  กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา : กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง

  สพฺพญฺจ ปฐวึ ทชฺชา นากตญฺญุมภิราธเย : ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

  หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ : โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

  สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ : สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

  นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต : ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก
  http://hilight.kapook.com/view/62509
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มกราคม 2014
 19. moonoiija

  moonoiija เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2014
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +198
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084

แชร์หน้านี้

Loading...