เรื่องเด่น เจ้าคุณอลงกต รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 62

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 16 พฤศจิกายน 2019.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  265
  ค่าพลัง:
  +63,506
  ddhh7eaggfe9fjac76ijb.jpg

  "เจ้าคุณอลงกต" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 62 จากผลงานอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์กว่า 20 ปี

  ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 24/2562 เมื่อเร็วๆนี้ มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้และถือเป็นแบบอย่าง โดยมีบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 7 ด้าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  k9a6a6jbkif95bfed8ibh.jpg
  ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระของชุมชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ มายาวนานกว่า 20 ปี

  gi86hf97b9ciaaejfkg9a.jpg
  ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน โรงเรียน และสังคมมาเป็นเวลากว่า 42 ปี

  kb7aag6aa5hje5j6ajh67.jpg
  ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบถูกบังคับค้าประเวณี และถูกบังคับใช้แรงงานมากว่า 28 ปี และ

  2.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 มีภารกิจในด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

  abce9fbkkgk8b7965ejga.jpg
  ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยเริ่มต้นจาก "กลุ่มเสาร์ชาวเอ็ด" ซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศที่รวมตัวกันในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย จนเกิดความก้าวหน้าทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย

  bbfe99a6da6aghe8ckgag.jpg
  ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล ได้แก่ นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือและขจัดปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลา 30 ปี

  jia7eaee6e868b5e5h5fg.jpg
  ด้านที่ 6 การต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ และด้านที่ 7 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จำเป็น และมีผลงานในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมากว่า 10 ปี
  ทั้งนี้ กสม. จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 ต่อไป

  ขอบคุณที่มา
  https://www.komchadluek.net/news/regional/399059
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...