อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. พระบรมศาสดา และเหล่าผู้พระสาวก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2014.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  พระรูปปฏิมากร (รูปจำลอง)
  *************
  อนึ่ง เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดย่อมทำลายพระเจดีย์ ย่อมตัดซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ย่อมเหยียบย่ำพระธาตุ กรรมอะไรย่อมมีแก่ชนเหล่านั้น. กรรมอันหนักเช่นกับอนันตริยกรรม ย่อมเกิดแก่เขา. ก็แลบุคคลย่อมควรเพื่อตัดกิ่งมหาโพธิ์อันเบียดเบียนพระสถูปบรรจุพระธาตุพระรูปปฏิมากร (รูปจำลอง) หรือแม้ถ้าพวกนกทั้งหลายแอบแฝงที่ต้นมหาโพธิ์นั้น ย่อมถ่ายวัจจะ(อุจจาระ) ตกลงไปที่พระเจดีย์ จึงสมควรเพื่อตัดกิ่งมหาโพธิ์นั้นทีเดียว. เพราะว่า สรีรเจดีย์ (เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ) ใหญ่กว่าบริโภคเจดีย์ (เจดีย์ที่บรรจุของใช้ของพระพุทธเจ้า) การตัดแม้ที่โคนต้นโพธิ์อันทำลายวัตถุเจดีย์ นำออกไปก็ควร. ก็กิ่งแห่งต้นโพธิ์ใด ย่อมเบียดเบียนเรือนโพธิ์ ไม่ควรตัดกิ่งโพธิ์นั้นเพื่อรักษาเรือนโพธิ์เอาไว้.
  ..........
  ข้อความบางตอนอรรถกถาวิภังคปกรณ์ ญาณวิภังค์ ทสกนิทเทส อธิบายกำลังที่ ๑ ของพระตถาคตhttp://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35.0&i=835&p=2

  ดูเพิ่มใน ฐานาฐานญาณ (ปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ) ทสกนิทเทส ญาณวิภังค์ พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=35&siri=64

  #พระรูปปฏิมากร

  c_oc=AQnX-t6H-EDYOGpwuU94eHjxtAAi-fMZDWg_RjBrHEncnYks80T2A6i7raZcibe_gWY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้แม้ปรินิพพานไปแล้ว ก็นัยนี้เหมือนกัน.
  ............
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถาสุธาปิณฑิยเถราปทาน http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=93
  ดูเพิ่มใน สุธาปิณฑิยเถราปทาน สุธาวรรค ขุททกนิกาย อปทาน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=32&siri=93
  #พระปฏิมา #ปูชารหบุคคล (บุคคลที่ควรบูชา)
  c_oc=AQkGhFtPkFJzMvAU6oiUbSpePIXjoOV_pMdvbGm1HKLQYGJCR5-6xz2YUpMF-isKJ3s&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  พระรูปปฏิมากร (รูปจำลอง)
  *************
  อนึ่ง เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดย่อมทำลายพระเจดีย์ ย่อมตัดซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ย่อมเหยียบย่ำพระธาตุ กรรมอะไรย่อมมีแก่ชนเหล่านั้น. กรรมอันหนักเช่นกับอนันตริยกรรม ย่อมเกิดแก่เขา. ก็แลบุคคลย่อมควรเพื่อตัดกิ่งมหาโพธิ์อันเบียดเบียนพระสถูปบรรจุพระธาตุพระรูปปฏิมากร (รูปจำลอง) หรือแม้ถ้าพวกนกทั้งหลายแอบแฝงที่ต้นมหาโพธิ์นั้น ย่อมถ่ายวัจจะ(อุจจาระ) ตกลงไปที่พระเจดีย์ จึงสมควรเพื่อตัดกิ่งมหาโพธิ์นั้นทีเดียว. เพราะว่า สรีรเจดีย์ (เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ) ใหญ่กว่าบริโภคเจดีย์ (เจดีย์ที่บรรจุของใช้ของพระพุทธเจ้า) การตัดแม้ที่โคนต้นโพธิ์อันทำลายวัตถุเจดีย์ นำออกไปก็ควร. ก็กิ่งแห่งต้นโพธิ์ใด ย่อมเบียดเบียนเรือนโพธิ์ ไม่ควรตัดกิ่งโพธิ์นั้นเพื่อรักษาเรือนโพธิ์เอาไว้.
  ..........
  ข้อความบางตอนอรรถกถาวิภังคปกรณ์ ญาณวิภังค์ ทสกนิทเทส อธิบายกำลังที่ ๑ ของพระตถาคตhttp://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35.0&i=835&p=2

  ดูเพิ่มใน ฐานาฐานญาณ (ปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ) ทสกนิทเทส ญาณวิภังค์ พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=35&siri=64

  #พระรูปปฏิมากร

  c_oc=AQnX-t6H-EDYOGpwuU94eHjxtAAi-fMZDWg_RjBrHEncnYks80T2A6i7raZcibe_gWY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  หลักการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากต่ำไปหาสูง
  ********************
  คณกโมคคัลลานพราหมณ์เข้าไปสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคในบุพพาราม ว่า ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาก็ดี พราหมณ์ก็ดี นักรบก็ดี แม้คณกโมคคัลลานพราหมณ์เองก็ดี ต่างก็มีการศึกษาตามลำดับ มีการกระทำตามลำดับ มีการปฏิบัติตามลำดับ,

  คณกโมคคัลลานพราหมณ์ ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ทรงสามารถบัญญัติการศึกษาตามลำดับได้บ้างไหม, พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ ว่า ทรงสามารถบัญญัติการศึกษาตามลำดับได้ คือ

  ลำดับที่ ๑ เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
  ลำดับที่ ๒ เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
  ลำดับที่ ๓ เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร
  ลำดับที่ ๔ เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง
  ลำดับที่ ๕ เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ
  ลำดับที่ ๖ เป็นผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัด เพื่อกำจัดนิวรณ์ ๕
  ลำดับที่ ๗ เป็นผู้เข้าฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) ฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน) ฌานที่ ๓ (ตติยฌาน) ฌานที่ ๔ (จตุตถฌาน)
  พระผู้มีพระภาคทรงสรุปว่า ลำดับการปฏิบัติเหล่านี้ ทรงบัญญัติไว้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ ถ้าผู้เป็นพระอรหันต์ปฏิบัติตามลำดับเหล่านี้ ก็เพื่ออยู่เป็นสุข (มิใช่เพื่อกำจัดกิเลสอย่างปุถุชน)
  ................
  ดูรายละเอียดใน คณกโมคคัลลานสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔
  พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/m_siri.php?B=14&siri=7
  พระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1602
  อรรถกถาคณกโมคคัลลานสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=93

  #ปฏิบัติธรรม

  c_oc=AQlJJ0oyEt80fYVlDTDlZdJfTZ9g_tBAC9uNY-Oh3z4bhG6h_c8a9Cq6IkyXpcCUwaQ&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  คำว่า มีสติ อธิบายว่า
  มีสติด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย

  มีสติด้วยเหตุอีก ๔ อย่าง คือ
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรง ข้ามกับสติ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติ

  มีสติด้วยเหตุอีก ๔ อย่าง คือ
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ชำนาญในสติ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติ

  มีสติด้วยเหตุอีก ๔ อย่าง คือ
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะมีอยู่ตามปกติ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้สงบ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ระงับ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ

  (มีสติด้วยเหตุอีก ๑๐ อย่าง คือ)
  ๑. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงพุทธคุณ
  ๒. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมคุณ
  ๓. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงสังฆคุณ
  ๔. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา
  ๕. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว
  ๖. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา
  ๗. ชื่อว่ามีสติ เพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก
  ๘. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา
  ๙. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกทั่วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่งาม)
  ๑๐. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับ(กิเลสและความทุกข์) คือนิพพาน
  …….
  ข้อความบางตอนใน กามสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=29&siri=1

  c_oc=AQnofNAdfm_5g8Jrm-a-Swl0VybjfP3UhWcQyEcqRAsd_0ND0aC6UrM8VLBYEx_BQM8&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ใช้สติฝึกจิต
  ***********
  (พระวิชิตเสนเถระได้กล่าว ๕ คาถาไว้ดังนี้ว่า)

  [๓๕๕] เราจะคล้องจิตของเจ้าไว้
  เหมือนควาญช้างกักช้างไว้ที่ประตูเมือง
  เราจะไม่ชักนำเจ้าซึ่งเป็นข่ายแห่งกามเกิดในร่างกายให้เป็นไปในกรรมชั่ว

  [๓๕๖] เจ้าถูกเราคล้องไว้จะไปไม่ได้
  เหมือนช้างไม่ได้ช่องประตู หมดทางไป แน่ะจิตผู้ชั่วช้า ก็เจ้าผู้ดื้อด้าน
  จะพอใจในกรรมชั่ว เที่ยวไปเสมอๆ มิได้

  [๓๕๗] ควาญช้างผู้มีกำลังเข้มแข็ง
  ย่อมบังคับช้างที่จับได้ใหม่ ยังไม่ได้ฝึก ทั้งไม่ต้องการ(จะให้ฝึก)ด้วย ให้อยู่ในอำนาจได้ ฉันใด เราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจได้ ฉันนั้น

  [๓๕๘] สารถีมือหนึ่ง เก่งในการฝึกม้าให้ดี
  ย่อมฝึกม้าให้รอบรู้ได้ ฉันใด
  เราตั้งอยู่ในพละ ๕ จะฝึกเจ้าให้ได้ ฉันนั้น

  [๓๕๙] จักใช้สติผูกเจ้าไว้ จะคอยเอาใจใส่ฝึกเจ้า เจ้าจิตเอ๋ย เจ้าถูกบังคับให้ทำธุระด้วยความเพียรแล้ว จะไปไกลจากอารมณ์ภายในนี้ไม่ได้
  .........
  วิชิตเสนเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=343

  ดูเพิ่มใน อรรถกถาวิชิตเสนคาถา
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=343

  c_oc=AQl9iF4-RQGS87vT9jN7Q-ucLXL6jcBhGkQutnGkmCK1l6WJCcPmjmVlbT4ETfc4lno&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  สิกขา ๓ อย่าง
  ********
  ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปญฺญาสิกฺขา ฯ
  http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4742

  สิกขา ๓ อย่าง
  ๑. อธิศีลสิกขา [สิกขาคือศีลยิ่ง]
  ๒. อธิจิตตสิกขา [สิกขาคือจิตยิ่ง]
  ๓. อธิปัญญาสิกขา [สิกขาคือปัญญายิ่ง] ฯ
  ……….
  ข้อความบางตอนใน สังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑
  http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=11&A=4501

  พึงทราบวินิจฉัยในอธิสีลสิกขาเป็นต้นต่อไป.

  ศีลอันยิ่งนั้นด้วย ชื่อว่าสิกขา เพราะจะต้องศึกษาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอธิสีลสิกขา. แม้ในสิกขาทั้ง ๒ นอกนั้นก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในอธิสีลสิกขาเป็นต้นนั้น ศีลคือศีลอันยิ่ง จิตคือจิตอันยิ่ง ปัญญาก็คือปัญญาอันยิ่ง เพราะเหตุนั้น พึงทราบความต่างกันเพียงเท่านี้.

  ศีล ๕ และศีล ๑๐ ชื่อว่าศีล. ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ชื่อว่าศีลอันยิ่ง.

  สมาบัติ ๘ จัดเป็นจิต (สมาธิ). ฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนาจัดเป็นจิตอันยิ่ง.

  กัมมัสสกตาญาณจัดเป็นปัญญา. วิปัสสนาจัดเป็นปัญญาอันยิ่ง.

  เพราะว่า ศีล ๕ และศีล ๑๐ ย่อมมีในพุทธุปบาทกาลแม้ยังไม่เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ศีล ๕ ศีล ๑๐ จึงคงเป็นศีลนั้นแหละ. ปาติโมกขสังวรศีลย่อมมีเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเท่านั้น เพราะเหตุนั้น ปาติโมกขสังวรจึงจัดเป็นศีลอันยิ่ง. แม้ในจิตและปัญญาก็นัยนี้เหมือนกัน.

  อีกอย่างหนึ่ง ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี ที่บุคคลปรารถนาพระนิพพานสมาทานแล้ว จัดเป็นศีลอันยิ่งเหมือนกัน แม้สมาบัติ ๘ ที่บุคคลเข้าแล้ว ก็จัดเป็นจิตอันยิ่งเหมือนกัน. หรือว่าโลกิยศีลทั้งหมดเป็นศีลเท่านั้น. (ส่วน) โลกุตตรศีลเป็นศีลอันยิ่ง. แม้ในจิตและปัญญาก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
  ……………
  ข้อความบางตอนใน อรรถกถาสังคีติสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php…

  #สิกขา #อธิศีลสิกขา #อธิจิตตสิกขา #อธิปัญญาสิกขา

  c_oc=AQk8BYkT0Y5QWsOBtdPa38xvselE80ilzthmq3Elm_1fvSagWtzaGZD9_oaqcdIhirI&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  Y12424465-0.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQnRlhKbHRb8vJdbXXgvKqHavx8_Hnyfh6P0RfGYegAcvHoPuQSWU4ZKnOOSTXDNY5Q&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  **********************************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQn0A7z4MkC9LoqwFCTxdmc-OSpfMZfB7X-SzQq-RAJT3RElieERcznEG0qsBeMSsLs&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  c_oc=AQlYCN0LFp7FDMjy_mG9RGbmUX-5xbDypdevnEknvdujskOlXteJawB--YwvwaJGFqQ&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ********************************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กันยายน 2019
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQl98mzBZGj5Mk0vL18e_dFb67-8HHVO87_88o0CYz3NbbH0pQ4ZjToKhI2z86FA9zw&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQnjLih8lXedqYWTMuh0v2jx8pCg8FlOOcWWoPq2vS_YxDCRuqWw1NMTGs9M1NriCVY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQkB27lYD11a593Sg5-oHjY7PaYz0nr3Xvfk964XQ3e5-aCcT_MTTRYvP8WmgZEQsHg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg  ทำฌาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน
  ********
  [๙๒๓-๙๓๔] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ฯลฯ
  “ภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔ ประการนี้ ฌาน ๔ ประการ อะไรบ้าง

  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

  ๑. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่

  ๒. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่

  ๓. เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า
  ‘ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’

  ๔. เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู่

  ฌาน ๔ ประการนี้

  ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน หลากไปสู่ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญฌาน ๔ ประการ ทำฌาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน
  ภิกษุเมื่อเจริญฌาน ๔ ประการ ทำฌาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร

  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

  ๑. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่

  ๒. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ

  ๓. ... บรรลุตติยฌาน ฯลฯ

  ๔. ... บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ

  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญฌาน ๔ ประการ ทำฌาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างนี้แล”
  ……….
  ฌานาทิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=19&siri=298

  #ฌาน #นิพพาน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=9ffadebdfb456c2b9ec04e2cd51fe904.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQkkeOQGhfq1brKTXlIxBHFZ9o77W_m-i8nH46SGSl1eoTLWNpsbsLUW91NkyC6-WXc&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ท่านพระอาจารย์มั่นเทศนาธรรมให้ฟังว่า

  " ฟังให้ดีนะท่านเจี๊ยะ ปฏิภาคนิมิตนั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นได้...

  อุคคหนิมิตนั้นเป็นของไม่ถาวร
  ต้องพิจารณาให้ชำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิต

  เมื่อชำนาญทางปฏิภาค ทวนกระแสเข้ามาเป็นตน
  ปฏิภาคนั้น เป็นส่วนวิปัสสนา

  สำหรับอุปจารสมาธิ
  สามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้ สามารถแก้นิวรณ์ได้
  แต่โมหะคลุมจิต

  ถ้าเจริญวิปัสสนาถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว
  จะต้องทำความรู้ให้เต็มเสียก่อน จิตจึงจะไม่หวั่นไหว

  การที่จะสอนการดำเนินสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมิได้

  เพราะว่าจริตของคนมันต่างกัน แล้วแต่ความสะดวกไหวพริบของใคร
  เพราะการดำเนินจิต มีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ความสะดวก

  นิมิตทั้งหลายเกิดด้วยปีติสมาธิอย่างเดียว...
  ที่แสดงตามนิมิตออกมาทั้งหลายนั้น กรุณาท่านอย่าหลงตามนิมิต...

  ให้พยายามทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิม เพราะนิมิตทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิตประเดี๋ยวก็เป็นบ้า

  การที่จะแก้บ้านิมิตนั้น ต้องทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิม
  ถ้าทำได้อย่างนั้น
  อย่างบางทีเรานั่งภาวนาอยู่กลางป่าเขา มีเสือมานั่งเฝ้าเราผู้บำเพ็ญพรตอยู่กลางป่าเพียงลำพัง เสือนั้นเป็นเทพมิตเสียโดยมาก ถ้าเป็นเสือจริงมันเอาเราไปกินแล้ว"

  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาพูดธรรมะให้ฟังเพียงสั้นๆ เท่านี้ ก็เกิดความกินใจเป็นอย่างยิ่ง นึกถึงธรรมะคำสอนและองค์ท่านเมื่อไหร่ น้ำตามันจะปริ่มไหลเพราะความถึงใจทุกที น้ำตานี้จึงเป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากนะ

  +++++
  หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

  **************
  จิตหนึ่ง จิตหนึ่ง
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ผู้มากด้วยการตรึกธรรม
  *************
  ๔. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตรึกตาม ตรองตาม เพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมา

  เธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไป ละการหลีกเร้นอยู่ ไม่ประกอบความสงบใจภายใน เพราะการตรึกตามธรรมนั้น

  ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรม ไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม
  ..................
  ข้อความบางตอนในปฐมธัมมวิหารีสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=73

  หมายเหตุ ภิกษุประเภทที่ ๔ มากด้วยการตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ได้เล่าเรียนมา แต่ปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไป ไม่เจริญสมถกัมมัฏฐาน ไม่ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม

  c_oc=AQmjzqI9nZc5S8RX9hn0ZAsvJGF7sFVDAMdssFpWXg17DVCfYHrqPI6AptQ033WROHc&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=ce9c04c605fc849335c09a340a5ad999.jpg

  ?temp_hash=ce9c04c605fc849335c09a340a5ad999.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  c_oc=AQlH1GKeRqV0l4-u-8HApT0Ce2ScAjd3zjeweigJb3aJwM5KhHlIttTuyDefUy4Nd80&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  พระไตรปิฎกศึกษา


  บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวก ไหนบ้าง
  **********
  [๖๖๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้

  บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวก ไหนบ้าง คือ

  ๑. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ๒. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ

  ๓. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ๔. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิ

  ในบุคคล ๔ จำพวกนั้น บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และยิ่งใหญ่ที่สุด

  ภิกษุทั้งหลาย นมสดจากแม่โค นมส้มจากนมสด เนยข้นจากนมส้ม เนยใสจากเนยข้น ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสด เป็นต้นนั้น แม้ฉันใด บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาด
  ในการเข้าสมาธิ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด”
  ...........
  สมาธิมูลกสมาปัตติสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗
  http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php…
  ดูเพิ่มใน อรรถกถาสมาธิสมาปัตติสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=585

  #สมาธิ #ฌาน #ตั้งจิตมั่น
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  พระไตรปิฎกศึกษา

  ความไม่ประมาท
  *************
  (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
  [๒๑] ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งอมตะ
  ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
  คนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย
  คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว
  [๒๒] บัณฑิตทราบความต่างกัน
  ระหว่างความไม่ประมาทกับความประมาทนั้น
  แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
  ย่อมบันเทิงใจในความไม่ประมาท
  ยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะทั้งหลาย
  [๒๓] บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เหล่านั้น เพ่งพินิจ
  มีความเพียรต่อเนื่อง มีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์
  ย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสภาวะยอดเยี่ยม ปลอดจากโยคะ
  ………………
  สามาวตีวัตถุ อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=11
  สามาวตีวัตถุ(บาลี) http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=328

  สองบทว่า เต ฌายิโน ความว่า บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้น เป็นผู้มีความเพ่งด้วยฌานทั้งสองอย่าง คือ ด้วยอารัมมณูปนิชฌาน กล่าวคือ สมาบัติ ๘ และด้วยลักขณูปนิชฌาน กล่าวคือ วิปัสสนามรรคและผล.
  (สมาบัติ ๘ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน รวมเรียกว่า รูปสมาบัติ ๔, อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรียกว่า อรูปสมาบัติ ๔.)

  บทว่า สาตติกา ความว่า เป็นผู้มีความเพียร ซึ่งเป็นไปทางกายและทางจิต เป็นไปแล้วติดต่อ จำเดิมแต่กาลเป็นที่ออกบวชจนถึงการบรรลุพระอรหัต.

  บาทพระคาถาว่า นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา ความว่า ผู้ประกอบด้วยความเพียรเห็นปานนี้ว่า
  “ผลนั้นใด อันบุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษ ยังไม่บรรลุผลนั้น แล้วหยุดความเพียรเสีย จักไม่มี.” (เช่นนี้) ชื่อว่าบากบั่นมั่น ชื่อว่าเป็นไปแล้วเป็นนิตย์ เหตุไม่ท้อถอยในระหว่าง.
  ……..
  ข้อความบางตอนใน เรื่องพระนางสามาวดี อัปปมาทวรรควรรณนา ขุททกนิกาย อรรถกถาธรรมบท
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=12&p=1

  c_oc=AQlzJ86PnrmBB_W9_9q_3jOIYTyaXdzPhsm8Rrn5WUFWqqn5Bq3xfVpRCtKFgDkt3XY&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,134
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=d854e7640b148c075bb9940e7b192163.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...