อานิสงส์ ของการใส่บาตร..

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ลุงไชย, 21 มกราคม 2012.

 1. ลุงไชย

  ลุงไชย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  647
  ค่าพลัง:
  +2,435
  [​IMG]


  การตักบาตรแบบถูกต้องได้อานิสงส์มาก.. วันนี้ คุณใส่บาตรแล้วหรือยัง ?

  การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ในการทำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้

  ๑. เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุนำความสุขมาให้

  ๒. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย

  ๓. เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต

  ๔. เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ล้วนแต่ดำรงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต

  ๕. เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติดีงามของสังคม ฉะนั้น ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่จะต้องนำไป ดุจเสบียงเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสาร อันไม่ปรากฏเบื้องต้นและที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

  อนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น คือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัท ที่เป็นฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีกำลังกาย กำลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจำ นำมาประพฤติปฏิบัติ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้


  การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

  ๑. ต้องเตรียมใจให้พร้อม ข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ขณะ คือ

  ๑.๑ ก่อนถวาย ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง

  ๑.๒ ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ

  ๑.๓ หลังจากถวายแล้ว ต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้ถวายไปแล้ว การทำใจให้ได้ทั้ง ๓ ขณะดังกล่าวนี้ นับว่ายากมาก เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้

  ๒. ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้สำรวมระวัง มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน พระพุทธพจน์ ทรงจำ นำมาบอกกล่าว สั่งสอนได้ และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะ โทสะ โมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง

  ๓. สิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบีดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน และที่สำคัญคือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วย

  ทำบุญตักบาตรให้หมั่นอธิษฐาน

  เมื่อองค์ประกอบ ๓ อย่างข้างต้นบริบูรณ์ สิ่งที่จะต้องทำก่อนตักบาตร คือ "การอธิษฐาน" การอธิษฐานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้บุญของเราหนักแน่น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขี้น และยังทำให้เราทราบเป้าหมายในการทำบุญด้วย นอกจากนี้ การอธิษฐานยังสามารภสร้างพลังขึ้นในจิตใจให้มากขึ้น เป็นการสั่งสมกำลังแห่งความบากบั่น อดทน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้ การอธิษฐานในขณะที่บำเพ็ญบุญนั้น ผลบุญย่อมหนุนส่งให้สำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ ถึงแม้จะขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสบ้างก็ตาม แต่ความดีที่ทำไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอน

  ฉะนั้น ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย ยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานตามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆ ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว

  คำอธิษฐานก่อนตักบาตร

  ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกข์ทุกอย่าง (พระนิพพาน) หลักการดำเนินชีวีตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำ อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า"อิ ทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีล ขอท่านที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ"

  อีกบทหนึ่งเป็นคำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะ ว่า “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สังจะวัชเชนะ, โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยคำสัตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ” ...
  .............................................................................................

  ที่มา การตักบาตรแบบถูกต้องได้อานิสงส์มาก � Natruto-World

  .........................................................................................................................................................................

  อานิสงส์ของการตักบาตร (โดยคุณเนตรอิศวร)

  ดูก่อนเถิดหนอท่านผู้ใฝ่บุญ....อันเราจักขอแสดงอานิสงน์แห่งการตักบาตรภิกษุไว้ดังนี้.

  ๑.เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน.

  ๒.จิตใจย่อมเบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนการถวายและหลังการถวาย ปราถนาให้สู่การพ้นทุกข์.

  ๓.เป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีจาคะปลดเปลื้องความตระหนี่ เพื่อขัดเกลาความมักมากให้เบาบางลง โดยการสร้างสะสมดวงจิตที่เมตตา.

  อานิสงน์เมื่อตักบาตรไปแล้ว ย่อมมีอานิสงน์มาก คือ

  ๑.ภิกษุเมื่อรับฉันท์แล้วย่อมมีกำลังในการบำเพ็ญ

  ๒.ภิกษุย่อมมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อทุกข์ ทนต่อโรคภัย เพื่อให้ง่ายต่อการบำเพ็ญ

  ๓.ภิกษุย่อมมีกำลังเผยแพร่พระศาสนา เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ช่วยเหลือชี้ทางให้ผู้ที่ประสบทุกข์ให้พบสุข ชี้ทางให้ผู้ที่จะกำลังสร้างกรรมให้ละกรรม

  ...สิ่งที่เรานั้นได้บรรยายมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอานิสงน์และพลานิสงน์แห่งการตักบาตรเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกมาก แม้จะสร้างเขาพระสุเมรด้วยทองคำสูงยันทั้ง๓ภพ อานิสงน์และพลานิสงฆ์นั้นยังเทียบเท่าแห่งการตักบาตรผู้บำเพ็ญเพียร และผู้มีศีลมิได้เลย...โปรดพิจารณาเองเถิด

  (ขอบคุณ คุณเนตรอิศวร ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นธรรมทาน อนุโมทนา สาธุ ครับ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 กรกฎาคม 2012
 2. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  โมทนา สาธุ ๆ
  กับทุกท่านที่ได้ทำบุญใส่บาตร
  ให้กับพระสงฆ์และสร้างบุญกุศลทุกอย่าง
  ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  นิพพานังปัจจโย โหตุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2012
 3. Whitefaith

  Whitefaith Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +41
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณแม่ใส่บาตรทุกวันเลยค่ะ ถ้าวันไหนได้กลับบ้านก็จะมีโอกาสได้ใส่ค่ะ

  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. pepsodent

  pepsodent Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +40
  พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ
  โมทนาสาธุ ครับผม..
   
 5. เนตรอิศวร

  เนตรอิศวร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2011
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +425
  ดูก่อนเถิดหนอท่านผู้ใฝ่บุญ....อันเราจักขอแสดงอานิสงน์แห่งการตักบาตรภิกษุไว้ดังนี้.
  ๑.เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน.
  ๒.จิตใจย่อมเบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนการถวายและหลังการถวาย ปราถนาให้สู่การพ้นทุกข์.
  ๓.เป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีจคะปลดเปลื้องความตระหนี่ เพื่อขัดเกลาความมักมากให้เบาบางลง โดยการสร้างสะสมดวงจิตที่เมตตา.
  ......อานิสงน์เมื่อตักบาตรไปแล้ว ย่อมมีอานิสงน์มาก คือ
  ๑.ภิกษุเมื่อรับฉันท์แล้วย่อมมีกำลังในการบำเพ็ญ
  ๒.ภิกษุย่อมมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อทุกข์ ทนต่อโรคภัย เพื่อให้ง่ายต่อการบำเพ็ญ
  ๓.ภิกษุย่อมมีกำลังเผยแพร่พระศาสนา เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ช่วยเหลือชี้ทางให้ผู้ที่ประสบทุกข์ให้พบสุข ชี้ทางให้ผู้ที่จะกำลังสร้างกรรมให้ละกรรม
  ...สิ่งที่เรานั้นได้บรรยายมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอานิสงน์และพลานิสงน์แห่งการตักบาตรเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกมาก แม้จะสร้างเขาพระสุเมรด้วยทองคำสูงยันทั้ง๓ภพ อานิสงน์และพลานิสงฆ์นั้นยังเทียบเท่าแห่งการตักบาตรผู้บำเพ็ญเพียรและผู้มีศีลมิได้เลย...โปรดพิจารณาเองเถิด
   
 6. ลุงไชย

  ลุงไชย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  647
  ค่าพลัง:
  +2,435
  อนุโมทนาในธรรมทานของท่าน..สาธุครับ
   
 7. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
 8. extreme_dgt

  extreme_dgt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +219
  อรหันตทาน
  "ข้าแต่พระสงฆ์! อุบาสกผู้หนึ่งเป็นคนเข็ญใจขายฟืนอยู่ในวลียวิถีมหาคามนี้ เป็นเหตุยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่เกล้ากระผม" แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เล่าเหตุแต่ปางหลังให้ที่ประชุมนั้นฟัง ในกาลครั้งนั้ บรรดาบริษัทที่นั่งฟังและที่เพิ่งจะมาถึงใหม่ เมื่อได้ ฟังความเป็นมาแล้วที่เป็นปุถุชนนั้นก็มิอาจกลั้นน้ำตาได้ ต่างคนต่างก็ร้องไห้สงสารพระผู้เป็นเจ้า ที่สู้อุตสาหะกระทำความเพียรโดยมิได้หลับได้นอน ทั้งอดอาหารมาตลอด 7 วัน จนอายุสังขารจะขาดสิ้นเข้านิพพานในวันนี้ ก็เพราะเหตุที่มีกตัญญูรู้คุณค่าแห่งอาหารทายกของทายกเข็ญใจ ประสงค์จะให้บิณฑบาตรของเขาเป็น อรหันตทาน จนได้สำเร็จสมความปรารถนา
  ฝ่ายพระติสสมหาขีณาสพเจ้า ซึ่งนั่งนิสัชชาการในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์นั้น ครั้นสำแดงเหตุแห่งธรรมสังเวชแก่บริษัททั้งปวงแล้ว ก็อธิษฐาน

  ขึ้นว่า
  "เมื่อเราเข้านิพพานแล้ว สังเคดยอดที่ใส่ศพเรานั้น ใครอื่นหมื่นแสนมายก จงอย่าหวั่นไหว ต่อเมื่อใด อุบาสกเข็ญใจคนขายฟืนมายกแล้ว ที่ใส่ศพ
  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=gCWsnrRQMZ8]อ.สมภพ พระอรหันต์ห่อข้าว 1-2 - YouTube[/ame]
   
 9. เปาชุนไหล

  เปาชุนไหล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  435
  ค่าพลัง:
  +2,240
  เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน  ผู้ที่ใส่บาตรเองก็ย่อมจะได้เหตุปัจจัยที่ทำให้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียร เพื่อละกิเลสได้อย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

  โมทนาสาธุครับ
   
 10. คนที่หมดใจ

  คนที่หมดใจ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +5
  ผลบุญจากการใส่บาตรทุกเช้าจะส่งผลถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าคะ เพราะอธิฐานทุกเช้าให้เขามารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้ด้วย
   

แชร์หน้านี้

Loading...