ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย ยังขาด ๓๖ กองบุญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุและของบริวาร ๘ ที่ปี ๒๕๖๒

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 21 สิงหาคม 2018.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลรอบที่ ๒ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุอีก ๘ แห่ง พร้อมด้วยถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ประทีปหอม ๑๐๘ ดวง ตุงไหมพรม ๑๒ ราศี น้ำผึ้ง น้ำปรุง และปัจจัยค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัดชำระหนี้สงฆ์ เพื่อถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลในชีวิตในปี ๒๕๖๒ ในการจัดทำนี้เป็นปีที่ ๖

  ซึ่งการได้ถวายห่มคลุมพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยผ้าผืนใหญ่เสมือนได้ทำบุญถวายจีวรกับพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

  พระบรมธาตุทั้ง ๒๒ แห่ง ที่จะถวายผ้าห่มพระบรมธาตุและของบริวาร บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

  รอบที่ ๑ ถวายในวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ มี ๑๐ แห่ง มีดังนี้
  ๑.พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดหรือปีหนู)
  ๒.พระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลูหรือปีวัว)
  ๓.พระบรมธาตุเจ้าวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรงหรือปีพญานาคหรืองูใหญ่)
  ๔.พระบรมธาตุเจ้าวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก)
  ๕.พระบรมธาตุบ้านตาก จังหวัดตาก (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมียหรือปีม้า)
  ๖.พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดมะแมหรือปีแพะ)
  ๗.พระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชย จังหวัดลำพูน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกาหรือปีไก่)
  ๘.พระบรมธาตุเจ้าวัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนจอหรือปีหมา)
  ๙.พระบรมธาตุเจ้าดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน)
  ๑๐.พระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่ (รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์)
  ๑๑.วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  ๑๒.วัดพระธาตุศรีเวียงชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  ๑๓.วัดจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๑๔.วัดจองกลาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  รอบที่ ๒ ถวายในวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มี ๘ แห่ง มีดังนี้
  ๑๕.พระบรมธาตุเจ้าช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาลหรือปีเสือ)
  ๑๖.พระบรมธาตุเจ้าแช่แห้งภูเพียง จังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะหรือปีกระต่าย)
  ๑๗.พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง จังหวัดเชียงราย (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนหรือปีหมู)
  ๑๘.พระบรมธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงราย (พระธาตุ ๑ ใน ๙ ของตำนานพระธาตุ ๙ จอม ของจังหวัดเชียงราย)

  ๑๙.พระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ถวายจุดผางประทีก ๑๐๘ ดวงและของบริวาร)
  ๒๐.พระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด อำเภอเมืองจังหวัดน่าน (ถวายจุดประทีป ๑๐๘ ดวงและของบริวาร)
  ๒๑.วัดพระธาตุผาเงา พระธาตุผาเงา พระธาตุจอมจันทร์ พระธาตุพุทธนิมตรเจดีย์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ถวายจุดประทีป ๑๐๘ ดวงและของบริวาร)
  ๒๒.วัดพระธาตุช้างค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ถวายจุดประทีป ๑๐๘ ดวงและของบริวาร)
  รายละเอียดสิ่งของที่จัดถวาย
  ๑.ผ้าที่จะใช้ในการถวายผ้าห่มพระบรมธาตุจะเป็นผ้าตาดทองและสีแดงลายดอกพิกุล จะใช้ประมาณ ๓๕๐ เมตร
  ๒.ช่อดอกไม้เงินดอกไม้ทองพร้อมแจกันอีก ๘ คู่
  ๓.ประทีปจำนวน ๑๐๘ ดวงต่อ ๑ แห่ง ทั้งหมด ๘ แห่ง
  ๔.ตุงไหมพรมรูป ๑๒ ราศี จำนวน ๘ ผืน
  ๕.น้ำผึ้งแท้ จำนวน ๘ ขวด
  ๖.น้ำปรุงสำหรับพรมถวายบูชาพระบรมธาตุ ๘ แห่ง แห่งละ ๒ ขวด
  ๗.ปัจจัยถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัด ๘ แห่ง

  รายละเอียดการร่วมบุญ

  โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพเฉพาะสิ่งของหรือร่วมทุกอย่างในครั้งนี้ได้ดังนี้คือ
  ๑.กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
  ๒.กองบุญมหารัตนบูชา กองบุญละ ๓๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๒๕๐ กองบุญ (พิเศษรับพระหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐีปางโลก เนื้อทองทิพย์ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ)
  ๓.กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๗๐๐ กองบุญ

  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ
  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK


  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 LINE:850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ติดไว้กับผ้าห่มพระบรมธาตุในวันที่ถวายสืบไป


  ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลครั้งนี้ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  หมายเหตุ: วันถวายผ้าห่มพระบรมธาตุจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ และช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒  pageรวมรอบที่2.jpg พระธาตุช่อแฮ่.jpg พระธาตุแช่แห้ง.jpg 100_2909.JPG 100_1963.JPG 17671094_10210516972893026_2038985641_n.jpg วัดพญาวัด.jpg วัดผาเงา.jpg วัดช้างค้ำ.jpg ผ้าห่มพระธาตุ8พับ.jpg ดอกไม้เงินทอง.jpg ตุง12ราศี.jpg น้ำผึ้ง.jpg เทียนประทีป.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มีนาคม 2019
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  รายนามท่านที่ร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพดังนี้คือ
  -*-กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา

  ๑.คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒.คุณNuttapol Pimmol พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๓.คุณNuttapol Pimmol พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๔.คุณปรียานุช บุญสมัคร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า "Wheeler990" พร้อมครอบครัวญาติมิตร และเพื่อนมิตร ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๕ บาท
  ๖.คุณชุติมา แสงสอดแก้ว(Maw Chutima) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๗.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๘๐ บาท
  ๘.คุณนัชชา จันทนา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๙.คุณเกียรติวัฒ ชื้อนิธิไพศาล ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๑๐.คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๔๐ บาท
  ๑๑.คุณกิตติมา ฐิตะธรรมกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๙ บาท
  ๑๒.คุณการุณา ภูริภัทรธนากร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๑๓.คุณสุภาพร โพธิ์ศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๙ บาท
  ๑๔.คุณนิรันดร์-คุณจุฬาพร-คุณนิศารัตน์ คำทอง พร้อมครอบครัวคำทอง,คุณธิติ สมุธิราช พร้อมครอบครัวสมุธิราช,คุณอรปรียา กระจ่างพิศ พร้อมครอบครัวกระจ่างพิศ และคุณวัฒนา เทพวงศ์ พร้อมครอบครัวเทพวงศ์ ร่วมทำบุญ ๓๙ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"wiraphat1" ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๑๖.คุณพรเพ็ญ(Rainy Run) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ๑๗.คุณสีฟ้า ศิริธร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๑๘.คุณพรวิภา,คุณชูศักดิ์,คุณฐิติวรรณ ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๑๙.คุณสิริพร พวงไทย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ๒๐.คุณพัทธวรรณ ชะโลธร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๑.คุณวัชระ ปัญญาธีระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๒๒.คุณมรกต ไตรรัตน์รักษา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๙๐ บาท
  ๒๓.คุณAngle Miki Chan พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๒๔.คุณทรงภพ เสริมวิทยวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๒๕.คุณฉัตรจินดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๖.คุณศรวัฒน์ ฦาชาและคุณภารดี ซินโซ ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๗.คุณสายธาร คงสมา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ๒๘.คุณธัญวุฒิ ผาโสม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๑ บาท
  ๒๙.คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๓๐.คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๐.๐๖ บาท
  ๓๒.
  -*-กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๗๐๐ กองบุญ
  ๑.คุณFamiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล,คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด,คุณกิตติพงษ์ กินร,คุณMonny Yojaa,คุณNeykung Et TonLiuและคุณJanjao Jan ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณเกียรติศักดิ์ ปิยโพธิกุล(ผา ศักดิ์) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ๖-๗.คุณกิตติณัฐ์ ประสิทธิ์มีบุญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๘-๑๐.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓-๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"eakvega" แผ่กุศลถึงยังคุณแม่ของน้องน้ำหวานซึ่งเป็นภรรยาของนาย มานพ ภาสดา ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๙ บาท
  ๒๖.คุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา (นพ.ประวิทย์) ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๘.คุณนันทวัน ชัยได้สุข(Aor Nantawanxyzs) พร้อมครอบครัว ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๐.คุณศศิประภา เรืองเจริญ(Sasiprapa Ruangcharoen) พร้อมครอบครัว ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒.คุณยศวดี เกษรากุล (Jeed Yosa) พร้อมบุตรธิดา ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔.คุณYodrug Onkaw พร้อมครอบครัว ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๕.คุณธนินทรา ธนัชพรถนิตา,คุณภัสรดา รดิษศรวัส,คุณวรรณารัตน์ สิริโสมานันท์,คุณธนันท์รัฐ สิริโสมานันท์,คุณทรงกรด สารปารังและด.ช.รัชชตานนท์ ชลประทิน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๖.คุณกชศรา วงค์คม(Kodsara Wongkom) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๗.คุณKaroon Thongdee พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๓๐ บาท
  ๓๙-๔๘.คุณผาณิต-คุณโอภาส วงศ์แพทย์ ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๔๙-๕๐.คุณกิตติณัฐ์ ประสิทธิ์มีบุญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๑-๕๒.กลุ่มรักษํธรรม นำบุญโดยคุณAnn Thaiudom ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๓-๕๔.คุณอโณทัย เกิดสมบูรณ์,คุณโรเบรโต เฟลลี่และคุณพิยดา ภูกองชนะ ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๕.คุณวิโรจน์ คูหาเรืองรอง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖.คุณเจริญไท มานะโรจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗-๕๘.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล,คุณ ประดิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ,คุณสุมาลี ฐิติวัฒนาการ,คุณอุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์และคุณวลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์ ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๙.คุณพรพรรณ สุจริตวณิช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐.คุณนิธินันท์ พาณิชย์โศภณ-คุณสุดใจ คูณหาร พร้อมบุตรธิดา และผู้มีพระคุณ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๔๕ บาท
  ๖๑.คุณคุณมณฑล หอมเหมือน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔-๖๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๗.คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๓๐ บาท
  ๖๘.คุณSarun Jainom พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๙-๗๐.คุณSurasak Srimaneechai พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๒.คุณณิชชา คุ้มครอง และ คุณเจริญรัตน์ ปทุม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๓-๘๒.คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๘๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๘๔.คุณธีรวัจน์ จงทวีผล,คุณกนกกุล จงทวีผล,คุณรัชชาภา จงทวีผล,คุณวชิรา ชีวะวัฒนชัย,คุณสุนี แฟรงคาวสิ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๘๕-๘๖.คุณวนิดา ยืนยาว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๘๗-๙๖.คุณรุ่งอรุณ รัตนพงศ์ -คุณplatter Maik platter พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๙๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๘-๑๐๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๔๐ บาท
  ๑๐๓.คุณSasitorn Pinsuwan พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๔-๑๐๕.คุณวารวุธ ภัทโรพงศ์(Waravut Pattaropong) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๐๖.คุณอัศม์กร สีขาว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๘-๑๐๙.คุณอุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๑๐-๑๑๑.คุณจุมพล-คุณสุภาพร เทพวงศ์ศิริรัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๑๒.คุณวริศ กรชาลกุล-คุณศุภามาศ ฉิมเงิน พร้อมด้วยบุตร ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๕.คุณนัทธวรรณ ศรลัมภ์,คุณกนกรัตน์ ศรลัมภ์,คุณสิทธิพร ศรลัมภ์,คุณอัถคุณ ศรลัมภ์,คุณอนุสรณ์ ศรลัมภ์,คุณชนิดา สุวรรณน้อย,คุณกฤติกา ศรลัมภ์,คุณแขไข ศรลัมภ์,คุณมณิสร เจริญลิบ และคุณวรท สุวรรณน้อย ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๘๐ บาท
  ๑๑๖-๑๑๗.คุณพาณี โรจนานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๑๘.คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๐.คุณWaraphorn Kaewkasi พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๑.คุณ Famiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล,คุณMonny Yojaa, คุณNeykung Et TonLiu,คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด,คุณกิตติพงษ์ กินร, คุณNualnapa Chullasutthi ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๒.คุณสิทธิพร-คุณอมรรัตน์ ชีววัฒนาพงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๓.ชลาลัย ใจแกล้ว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๔.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๕-๑๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๒๗-๑๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๒๙.คุณนันทินี รักรุ่งเรือง(นำสุข ร่มเกล้า) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๐-๑๓๑.คุณบุญศิริวรรณ ชูวงศ์อนันต์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๓๒.คุณปุณฑรี ชวนชื่น(แม่มด สีน้ำเงิน) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๓.คุณนฤมล สมกูล(Monny Yojaa) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๔-๑๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๓๖-๑๓๗.คุณปภาพิศา เอกกวีพงศา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๓๘-๑๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๑๔๐-๑๔๔.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมคณะเพื่อนๆ กัลยาณมิตร ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๑๔๕-๑๔๖.คุณสานนท์ แก้วชำนาญ,คุณนอบแก้วชำนาญ,คุณเซี้ยน แก้วชำนาญ,พระศุภโชค ศีลเตโช และพระปลัดอำนวย ฐานจาโร ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๘-๑๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๕๐.คุณวินัย ดาษทรัพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๑-๑๕๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๕๓.คุณเจษฎา อุปัญญ์ พร้อมครอบครัวครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๔.คุณศราวุธ สอนอาจ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๑๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๙.คุณองอาจ-คุณอมรรัตน์ เจริญพาหุง ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๑-๑๖๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๖๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๔-๑๖๕.พระวรากร ฐิตปสาโท ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๖๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๗.คุณภูศิษฏ์ โกมารทัต พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗๑-๑๗๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๗๓.คุณอารี พวงมาลัย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๗๔-๑๗๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๗๖.คุณศศิธร พิณสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗๗.คุณนรภัทร ไวทยะเสวี ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗๘.คุณสันต์ฤทัย กาญจนวีนวิทย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗๙-๑๘๐.คุณกาญจนา จันอ้าย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๘๑.คุณเฉลิมพร โพธิพล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘๒.คุณสุรศักดิ์ ทศกาญจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘๓-๑๘๔.คุณไพลิน ภัคเกษม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๘๕-๑๘๖.คุณภควัต ภัคเกษม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๘๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘๙.คุณหิรัญยา จำปาทิพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๐.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๑.คุณเฉลิมพร โพธิพล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๒.คุณกลัยดา พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๓.คุณชลาลัย ใจแกล้ว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๔.คุณประภาวดี ตาเสมอเหมือน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๕.คุณWeerakiat Wattanasukspol พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๖.คุณสุวิมล สุขวัตร์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๗.คุณหิรัญยา จำปาทิพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๘-๒๐๗.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๒๐๘.คุณแครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๙.คุณอัมพิกา อภัยกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๐.คุณพุฒิเศรษฐ สุวรรณวาสี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๑.คุณธนนนท พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๒.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๔.คุณTanaka Cutekorn พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๕.คุณนรินทร์ อัครโชติกวนิชย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๖.คุณกมลธร(เอ๋ พุทธบารมี) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๗.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๘-๒๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๕๐ บาท
  ๒๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๒.นพ.ประวิทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๗-๒๓๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๐๐.๒๒ บาท
  ๒๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๖.ท่านพระอาจารย์วีระชัย ฐิตวีโร ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๙.คุณชรีวัช ทศรัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔๐.คุณกลัยดา พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔๒.คุณมรกต ไตรรัตน์รักษา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔๓.คุณกฤชอร เพียสา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔๔-๒๖๕.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒,๒๐๐ บาท
  ๒๕๖-๒๖๒.คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๗ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๒๖๓-๒๖๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๖๕-๒๖๖.คุณทิพมณีวรรณณา อินต๊ะขัติ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๖๗-๒๖๙.คณะศรัทธาทำบุญทุกวัน ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๗๐.คุณทรงศักดิ์ ธำรงสิริวรานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๗๑-๒๘๐.คุณทวีศักดิ์ สำแดงฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๒๘๑.คุณจิราวรรณ ขาวคง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๘๒.คุณโชดก ขำรักษา พร้อมครอบครัว และกลุ่มบุญสาธุ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๓๐ บาท
  ๒๘๓.คุณวราภรณ์ ทิยา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๘๔-๒๘๕.คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๘๖-๓๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔,๐๐๐ บาท
  ๓๒๖.แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒๗.คุณสุมนมาลย์ เกียรติวานิช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ๓๒๘-๓๒๙.คุณนวเรศ วิมล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๙๙ บาท
  ๓๓๐-๓๓๑.คุณชุติมันต์ บุรานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๓๒.คุณเกศปภา-คุณกัญญาณัฐ กิจสง่า อุทิศให้บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓๓.คุณยงยุทธ ภูรีโภคิน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓๔.คุณวรกิจและคุณเลขา อานามนารถ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓๕-๓๓๖.คุณกชมล ทวีพจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๓๗.คุณวิฐรา อานามนารถ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓๘.คุณสุมาภา-คุณแม่ปรภา แดงเจริญ และคุณพรชนก แตงไทย ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓๙-๔๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ๔๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔๘-๕๕๔.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะพงศ์-ดช.คารวะ และดญ.กรุณา ศรีโยธา ร่วมทำบุญ ๗ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๗๑๖ บาท
  ๕๕๕-๕๕๖.คุณนาคราช-คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช และคุณรวี อาณานุการ ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙.๑๑ บาท
  ๕๕๘-๕๕๙.แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์และคุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๖๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๕๖๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๓.คุณภัฏ ฝอยโคกสูง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙.๑๑ บาท
  ๕๖๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๖๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๒๓ บาท
  ๕๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๒.คุณจีรวัฒน์ ราชกระโทก พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๕.คุณวรุณี อ่ำมาน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๗๙-๕๘๐.คุณรักพร ด้วงศิริ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๘๑-๕๘๒.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๘๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๘๔-๕๘๕.คุณวีรยา สุวรรณโสภี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๘๖-๕๘๗.คุณสิริกร กฤษณะการะเกตุ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๘๘-๕๘๙.คุณแครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๕๙๐.คุณศิริพงษ์ ปทุมรัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๑.คุณWaravut Pattaropong พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๒.คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๓.คุณมนัสนันท์ ธนาโชตน์ภัคกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๔.คุณAjaree Phonprayut พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๕-๕๙๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๕๐ บาท
  ๕๙๗.คุณประทุม-คุณสมโชค พาณิชย์กุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๘.ว่าที่ร้อยตรีบวรทัต ฐิติชยาพล อุทิศให้เทวดาประจำตัวและทุกท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๙๙.คุณแม่อัมพร สุ่มทอง อุทิศให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐๐.คุณตรีนุช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐๒-๖๐๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๖๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐๘.คุณอารียา เหรา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๐๙.คุณจุฑามาศ มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๐.คุณสมยศ ศาสตร์ไพศาล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๑.คุณปริญญา มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๒.คุณกันทิมา มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๓.คุณกัญญา มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๔.คุณสมพงศ์ เกษมทรัพย์ไพศาล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๕.คุณปรัชญา เกษมทรัพย์ไพศาล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๖.คุณปราโมทย์ มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๗.คุณอุไรวรรณ เหรา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๘.คุณนวลฉาย มณีปรุ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๑๙.นายมงคล ศรีละมัย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒๐.คุณลำดวน แซ่ยุ้ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒๒-๖๒๓.คุณนฤมล ศรีสังข์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๒๔-๖๒๕.คุณพรทิพย์ ศรีสังข์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๒๖.คุณกนกวรรณ มณีปุระ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒๗.คุณอารีรัตน์ วิทยาทรัพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒๘.คุณณัทเมธวิน รวิพรพลูมงมล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๒๙.คุณกมลทิพย์ เลิศลักขณาวงค์ พร้อมครอบครัว และคุณกรรทิพย์-คุณสุวรรณ แจ่มจำรัส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๐.คุณอดิศร วัฒนะกิจ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๓.ร้านขายผ้ารุ่งเจริญพาหุรัด ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๔-๖๓๕.คุณดาวรัตน์ ทิ่งฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๓๖.คุณทองศรี วิสูตรตระการ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๗.คุณนภาทิพย์ สุคำมา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๒๙ บาท
  ๖๓๘.คุณบุญศิริวรรณ ชูวงศ์อนันต์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓๙-๖๔๐.คุณตะวันฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๔๑.คุณBuai Sumei พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๒-๖๔๓.คุณสุจิตรา-คุณจิรายุส-คุณชาญณรงค์-ด.ญ.ชนาภา รวยรื่น,คุณจินตนา อู่อมรเลิศ,คุณแม่วีระศรี จันทร์อำรุงและคุณบังอร สีสัง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๔๔.คุณกัลยารัตน์-คุณขาเตียง-คุณกึ๋น แซ่เอี๊ยว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๑.คุณอัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๒.คุณศศิพัชญ์ ดวงณรงค์ พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๓.คุณกรณ์ศศิร์ เริงเกษตรกิจกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๔.คุณมุทิตา ศรีวิศาลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๕.คุณไพศาล-คุณภัทรานิษฐ์ พิพัฒนเมธานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๖.คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๗.คุณAditape Jangkachangchit พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๘.คุณศิริวรรณ-คุณอภิวัฒน์ เขจรแข พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๒.คุณครองธรรม สุขกมล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๓.คุณพสิษฐ์ แสงโสดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๖๕.
  -*-กองบุญมหารัตนบูชา กองบุญละ ๓๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๒๕๐ กองบุญ (พิเศษรับพระหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐีปางโลก เนื้อทองทิพย์ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ)
  ๑-๔.คุณแม่เล็ก(Thumma Uoodee)พร้อมลูก ๆ และศิษย์ ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๓๐๐.๑๒ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖.คุณกุลธิดา กุลนาวิน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๘-๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙๙ บาท
  ๑๑-๑๔.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล,คุณ ประดิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ,คุณสุมาลี ฐิติวัฒนาการ,คุณอุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์และคุณวลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์ ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๓๐๐ บาท
  ๑๕.คุณพัชรียา ชูกรณ์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๖.ด.ช.พชรพล จิตต์อารีย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗-๑๘.คุณณิชชา โชคเกื้อกูลชัย (Nicha Chokkueakulchai) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๐.กลุ่มโมทนาบุญ นำบุญโดยคุณอรวรรณ เปาวิมาน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๑.คุณจิรเสกข์-คุณอโณทัย อินทนิน และคุณปานทิพย์นารินทร์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๕๐ บาท
  ๒๒.คุณพิศ เบ็ญมาศ พร้อมครอบครัว อุทิศให้ คุณสุวรรณเบ็ญมาศ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๓.คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๔.คุณจิตประภา สินทอง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๕-๒๗.คุณอโณทัย เกิดสมบูรณ์,คุณโรเบรโต เฟลลี่และคุณพิยดา ภูกองชนะ ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๒๘.คุณนวลอนงค์ บัวงง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๙.คุณอนรรฆอร สุดปรีชา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๓๐.คุณปณิดา สิทธิบุรีและคุณเอกสิทธิ์ พุ่งงาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๓๑.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล,คุณ ประดิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ,คุณสุมาลี ฐิติวัฒนาการ,คุณอุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์และคุณวลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๓๒-๕๙.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา ร่วมทำบุญ ๒๘ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๘,๓๘๕ บาท
  ๖๐.คุณนาตยา สกุลเพ็ชร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖๑.คุณใจกล้า-คุณหนูสิทธิ์ จันทะบูลย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖๒.คุณคณัฎฎา ฐณิฐิคุณ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖๓.คุณเจรจุรีย์ จันทะบูลย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖๔.คุณแม่สุกัญญา เยือง(NGUYEN THINANG) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๖๕-๖๗.คุณอัศม์กร สีขาว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๖๘-๗๓.คุณอุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๘๐๐ บาท
  ๗๔-๗๖.คุณนัทธวรรณ ศรลัมภ์,คุณกนกรัตน์ ศรลัมภ์,คุณสิทธิพร ศรลัมภ์,คุณอัถคุณ ศรลัมภ์,คุณอนุสรณ์ ศรลัมภ์,คุณชนิดา สุวรรณน้อย,คุณกฤติกา ศรลัมภ์,คุณแขไข ศรลัมภ์,คุณมณิสร เจริญลิบ และคุณวรท สุวรรณน้อย ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๗๗-๘๒.คุณพาณี โรจนานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๘๐๐ บาท
  ๘๓-๘๖.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๒๐๐ บาท
  ๘๗.คุณรัชพล วรศาสตร์(Taey Ratchapol) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๘๘.คุณชยพล วรศาสตร์(Tae Chayapol) พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๘๙.คุณจิระฐา คิคุยะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๐-๙๑.กลุ่มบุญญาทิพย์ นำบุญโดยคุณพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๙๒-๙๓.คุณศราวุธ สอนอาจ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๙๔.ครอบครัวคุณบุณณัฏฐา และคุณชนะ สิทธิพงศ์พิทยา ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๕.ครอบครัวคุณอมรรัตน์ หวานสนิท ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๖.คุณองอาจ-คุณอมรรัตน์ เจริญพาหุง ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๗.คุณสนาม-คุณสุวิทย์-คุณกัญญาพัชร ชะโนภาศ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๘.คุณณัฐ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙๙.พระนเรศ ขันติธัมโม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐๐.คุณนพชัย เดชเสน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐๒.คุณสุภาพัน ปุปลั่ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๕๐ บาท
  ๑๐๓-๑๐๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๑๐๖-๑๐๗.คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา-คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวิภรรัฐชา เพียรสุภาพ ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๐๘.คุณศิรรัตน์ ผุลลาวงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐๙.คุณแม่เล็กและคณะศิษย์กลุ่มพระพุทธมหาบารมีธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๕๐ บาท
  ๑๑๑-๑๑๒.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะ-ด.ช.คารวะ และ ด.ญ.กรุณา ศรีโยธา ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๕๐ บาท
  ๑๑๓.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๕๐ บาท
  ๑๑๔.คุณรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๑๕.คุณภัทรวดี เขมกรสกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๑๖.คุณศิริพร อินทรา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๑๗-๑๑๘.คุณบุญชัย-คุณจินดารัตน์-คุณถิร วงศ์กิตติธรรม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๑๙.ศรัทธาคณะทำบุญทุกวัน ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๒๐.คุณNira Jinakul พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๒๑.คุณวิลัยลักษณ์ บุญประสาร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๒๒.คุณวิสุทธิยา บุญสม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๒๓.คุณพิมพาภรณ์ ทรัพย์ธีรเดช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๒๔-๑๓๑.คุณรัชนี สุวรรณวิทย์เวช อุทิศให้นายธงชัย สุวรรณวิทย์เวช,คุณอรัญญา ทานธรรม,คุณเฉลียว มีวงศ์สม,คุณสกุลรัตน์ เชื้อจันทร์,คุณเพ็ญรุ่ง สิงห์ทอง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร,คุณวริศรา วงศ์วีระพันธ์,คุณนนทชา ดานูปถัมภ์,คุณโสภา-คุณบุญหลาย พุทธพงษ์ และคุณไชยวัฒน์ทันสม-คุณประภาพรรณ สิทธิสัตย์ อุทิศให้นายจำลอง-นางบัวลา ทันสม ร่วมทำบุญ ๘ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒,๔๐๐ บาท
  ๑๓๒-๑๓๙.คุณวิษณุ หอมส่งกลิ่น,คุณพรจันทร์ แซ่ม้า,คุณสุกัญญา หอมส่งกลิ่น,คุณสุนทรี สุวรรณรังรอง และคุณชาลิสา หอมส่งกลิ่น ร่วมทำบุญ ๘ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒,๔๐๐ บาท
  ๑๔๐.คุณอังศุธร มหิทธิกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๑.คุณสุวรรณี พิณราชและคุณปิยาภรณ์ ปันอาจ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๒-๑๔๓.คุณบุญชัย-คุณจินดารัตน์-คุณถิร วงศ์กิตติธรรม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๔๔.คุณธนัตชนก วังขาว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๕.คุณนพดล-คุณศิวพร-คุณปุญวัชร-คุณสุชัญญา คชรินทร์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๖.คุณนาคราช-คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช และคุณรวี อาณานุการ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๔๘-๑๕๓.คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา-คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวิภรรัฐชา เพียรสุภาพ ร่วมทำบุญ ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท
  ๑๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๕๖-๑๕๙.คุณศิริวรรณ ศรีปะศาสตร์และคุณย่าสุภาพ เอกปัต ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๒๐๐ บาท
  ๑๖๐-๑๖๓.คุณวิภรนัฐชา เพียรสุภาพ พร้อมครอบครัว และคุณสุดารัตน์ ตรึงตราจิตกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๒๐๐ บาท
  ๑๖๔-๑๖๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๑๖๗.คุณฉัตร คำแสง-คุณเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๖๘-๑๖๙.คุณนรีรัตน์ ดอกไม้ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๗๐.คุณวีรยา สุวรรณโสภี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๑.คุณสุนิดา ธรรมสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๒.คุณศิริวรรณ เทอดศักดิ์ไพบูลย์,คุณปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์,คุณอริศรา - คุณปกรณ์เกียรติ - คุณกุลสตรี - คุณวรไชย มะลิทอง ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๓.คุณนงเยาว์-คุณพิชิต-ด.ช.ธีรดนัย-ด.ญ.ภัทธิรา ศรีไชย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๔-๑๗๖.คุณประทุม-คุณสมโชค พาณิชย์กุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๑๗๗.คุณบุณณัฏฐา-คุณชนะ สิทธิพงศ์พิทยา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๗๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘๐.คุณพัชริภา อัมสตัด พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘๑.คุณทรงพล สอนสระคู พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘๒.คุณอรุณี สุ่มกล่ำ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘๓-๑๘๕.คุณกมลทิพย์ เลิศลักขณาวงค์ พร้อมครอบครัว และคุณกรรทิพย์-คุณสุวรรณ แจ่มจำรัส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
  ๑๘๖-๑๘๗.ร้านขายผ้ารุ่งเจริญพาหุรัด ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐๐ บาท
  ๑๘๘.
  คุณธนายุทธ-คุณภัสนันท์-ด.ญ.ธัญภัทร รัตนชัย ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๙๐.คุณทองคูณ พุ่มงาม พร้อมครอบครัว,คุณเอกสิทธิ์ พุ่มงาม พร้อมครอบครัว,คุณปณิดา สิทธิบุรี พร้อมครอบครัว,คุณสมเกียรติ เจือสุวรรณ พร้อมครอบครัว,คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล พร้อมครอบครัว, คุณมนัสนันท์-คุณชัยประเสริฐ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๙๑.คุณดวงรัตน์พัชรกีรติกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๙๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๒๐ บาท
  ๑๙๓.คุณกรณ์ศศิร์ เริงเกษตรกิจกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๙๔.คุณสมพร-คุณสุภัทรา-คุณชวัช อิ่มสกุล ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๙๕-๒๐๐.คุณอลิสา แสงอรุณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๗๐๐ บาท
  ๒๐๑-๒๐๕.คุณมนต์ทิพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๕๕๐ บาท
  ๒๐๖-๒๑๕.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓,๐๐๐ บาท
  ๒๑๖.

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มีนาคม 2019
 3. pasit_ok

  pasit_ok การเวียนว่ายตายเกิดนั้นน่ากลัว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  1,648
  ค่าพลัง:
  +3,401
  ร่วม กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน 1 กองบุญ 22/8/61 เวลา 18:01 น.
  อนุโมทนาสาธุครับ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณFamiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล,คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด,คุณกิตติพงษ์ กินร,คุณMonny Yojaa,คุณNeykung Et TonLiuและคุณJanjao Jan ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท

  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  901
  ค่าพลัง:
  +5,825
  กระผมพร้อมครอบครัวญาติมิตร และเพื่อนมิตร ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมหากุศล เพื่อสมทบทุนในการถวายผ้าห่มฯ พระบรมธาตุ 13 แห่ง (ภาคเหนือ) ,ถวายช่อดอกไม้เงิน - ดอกไม้ทอง พร้อมแจกัน 13 คู่ ,ดวงประทีปหอม 108 ดวง ,ตุงไหมพรมรูป 12 ราศี 13 ผืน ,นํ้าผึ้งแท้ (ดอยคำ) 13 ขวด ,นํ้าปรุงหอม สำหรับพรมถวายพระบรมธาตุ 26 ขวด และชำระปัจจัยค่านํ้า ค่าไฟ บำรุงวัด - ชำระหนี้สงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ฯลฯ

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี คุณ พรเทพ ธํารงสมบัติ เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 27/08/18 เวลา 12.06 น. ยอดเงิน 55 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 10. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,284
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,824
  ร่วมบุญ 200 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณNuttapol Pimmol พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณเกียรติศักดิ์ ปิยโพธิกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่เล็ก(Thumma Uoodee)พร้อมลูก ๆ และศิษย์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหารัตนบูชา ๖ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๓๐๐.๑๒ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณปรียานุช บุญสมัคร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณกิตติณัฐ์ ประสิทธิ์มีบุญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. BBfoxy

  BBfoxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +390
  โอนเงินร่วมบุญจำนวน 300 บาท วันที่31/8/2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า "Wheeler990" พร้อมครอบครัวญาติมิตร และเพื่อนมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปัจจัย ๕๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหารัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...