Share this photo with your friends.

วัดพุทธประทีป ตั้งอยู่ที่เมือง ซานบรูโน แต่ใช้ชื่อว่า ''วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก'' ถ้ามาจากซานฟรานฯ จะผ่านเดลี่ซิตี้ แล้วถึงเมืองซานบรูโน

Loading...